5 Responses to NIUS

 1. Zbigniew Sieja says:

  Co warto pamiętać?
  • 20 maja 1506 r. w Valladolid zmarł Krzysztof Kolumb, kat. Cristòfor Colom, wł. Cristoforo Colombo, hiszp. Cristóbal Colón (ur. prawdopodobnie między 25 sierpnia a 31 października 1451 r. w Genui).
  • 05 maja 1789 r. zebranie Stanów Generalnych (szlachty, duchowieństwa i stanu trzeciego, czyli reszty społeczeństwa francuskiego) w Wersalu – zwołał je król Francji Ludwik XVI w sytuacji kryzysu finansowego, gospodarczego i politycznego monarchii.
  • 03 maja 1791 r. uchwalenie Konstytucji – ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  • 26 maja 1831 r. bitwa pod Ostrołęką, zwycięstwo wojsk rosyjskich wielka klęska Polaków.
  • 09 maja 1915 r. bitwa pod Arras – bitwa stoczona na froncie francusko – niemieckim w I wojnie światowej przez polski Legion Bajończyków w natarciu na wzgórze Vimy, we Francji przeciwko oddziałom niemieckim.
  • 07 maja 1920 r. ofensywa polsko-ukraińska doprowadziła do wyparcia bolszewików z Kijowa.
  • 02-03 maja 1921 r. początek trzeciego powstania śląskiego.
  • 12-14 maja 1926 r. przewrót majowy zbrojny zamach stanu w Polsce dokonany w Warszawie przez marsz. Józefa Piłsudskiego.
  • 12 maja 1935 r. o godz. 20.45 w Belwederze zmarł Marszałek Józef Piłsudski.
  • 05 maja 1939 r. przemówienie ministra spraw zagranicznych Józefa Becka w sejmie.
  • 10 maja 1940 r. zajęcie Luksemburga, Belgii i Holandii przez III Rzeszę.
  • 27 maja 1940 r. bitwa flandryjska zakończona na plażach Dunkierki.
  • 20 maja 1941 r. inwazja na Kretę, siły niemieckie użyły po raz pierwszy 7,5 cm Leichtgeschütz 40 (7,5 cm LG40) (niemieckie działo bezodrzutowe).
  • 08 maja 1945 r. kapitulacja III Rzeszy.
  • 14 maja 1955 r. Układ Warszawski – Członkowie: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Ludowa Republika Albanii (zawiesiła współpracę w 1960 r., wystąpiła z Układu 12 września 1968 r.), Rumuńska Republika Ludowa, Ludowa Republika Bułgarii, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Niemiecka Republika Demokratyczna (w strukturach wojskowych od 1956 r., wystąpiła z Układu 25 września 1990 r.), Węgierska Republika Ludowa.

 2. Zbigniew Sieja says:

  Co warto pamiętać?
  • 15 lipca 1410 r. bitwa pod Grunwaldem Polska (wygrała) vs. Zakon Krzyżacki.
  • 04 lipca 1610 r. bitwa pod Kłuszynem podczas wojny polsko-rosyjskiej 1609-1618 – wojska Żółkiewskiego rozbił wojska moskiewskie, a następnie skłoniły do zaprzestania walki Szwedów posiłkujących Szujskiego.
  • 28-30 lipca 1656 r. bitwa pod Warszawą stoczona podczas II wojny północnej największa bitwa w dziejach wojen polsko-szwedzkich (Potop szwedzki).
  • 21-31 lipca 1705 r. bitwa pod Warszawą.
  • 04 lipca 1776 r. Deklaracja Niepodległości (autorzy opracowania: Thomas Jefferson, John Adams i Benjamin Franklin) – Filadelfia podczas II Kongresu Kontynentalnego.
  • 14 lipca 1789 r. zdobycie Bastylii, początek rewolucji we Francji.
  • 07 lipca 1807 r. pokój w Tylży, pomiędzy Napoleonem Bonaparte a carem Aleksandrem I.
  • 22 lipca 1807 r. utworzenie i konstytucja Księstwa Polskiego.
  • 15 lipca 1831 r. 6 Pułk Strzelców Konnych (jazda polska okresu powstania listopadowego) zakończył swój szlak bojowy w Nowym Mieście Żmudzkim, przekraczając granicę Prus – uhonorowany za swoje zasługi bojowe 1 krzyżem kawalerskim i 5 krzyżami I stopnia.
  • 04-06 lipca 1916 r. bitwa pod Kostiuchnówką (Kościuchnówką) – Wołyń – opóźniajace działania Legionów Polskich przeciwko oddziałom rosyjskim.
  • 10 lipca 1919 r. uchwała reformy rolnej – Sejm Ustawodawczy pod naciskiem partii chłopskich przyjął uchwałę o jej zasadach.
  • 11 lipca 1920 r. przegrany przez Polskę plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu; do Polski włączono tylko 5 wsi na Powiślu i 3 wsie na Mazurach.
  • lipiec 1932 r. reforma szkolnictwa ministra Janusza Jędrzejewicza.
  • 25 lipca 1932 r. podpisanie paktu o nieagresji pomiędzy Polską a ZSRR, przedłużony w 1934 r. na kolejne 10 lat.
  • 30 lipca 1941 r. układ Sikorski-Majski – wznowione stosunki dyplomatyczne między Polską a ZSRR, zerwane 17 września 1939.
  • 04 lipca 1943 r. śmierć gen. Władysława Sikorskiego w Gibraltarze – katastrofa lotnicza samolotu B-24 Liberator II LB-30 nr. AL 523 nad Zatoką Katalońską Morza Alborańskiego.
  • 10 lipca 1943 r. lądowanie aliantów na Sycylii – Operacja Husky.
  • 21 lipca 1944 r. powstanie PKWN, przewodniczący Edward Osóbka-Morawski podpisał w Moskwie Porozumienie między PKWN a rządem ZSRR o polsko-radzieckiej granicy.
  • 01 lipca 1945 r. rozwiązanie Rady Jedności Narodowej jednomyślną uchwałą wszystkich stronnictw demokratycznych Polski Podziemnej reprezentowanych w RJN oraz podanie tego faktu do wiadomości kraju i zagranicy.
  • 17 lipca – 02 sierpnia1945 r. konferencja w Poczdamie.
  • 19 lipca 1989 r. Wojciech Jaruzelski jedynym prezydentem PRL.

 3. Zbigniew Sieja says:

  Co warto pamiętać?
  • 01 listopada 1918 r. początek konfliktu polsko-ukraińskiego o Lwów i Galicję Wschodnią.
  • 07 listopada 1918 r. powstanie rządu Ignacego Daszyńskiego.
  • 11 listopada 1918 r. koniec I wojny światowej; odzyskanie przez Polskę niepodległości; przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego.
  • 28 listopada 1918 r. ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego ogłoszona przez rząd Jędrzeja Moraczewskiego.

 4. Irena Skiba says:

  Epizot o Piłsudskim:

  PIŁSUDSKI JÓZEF KLEMENS, PSEUDONIM WIKTOR, MIECZYSŁAW, Z. MIECZYSŁAWSKI, ZIUK, URODZONY 5 GRUDNIA 1867 W ZUŁOWIE (WILEŃSZCZYZNA), ZMARŁ 12 MAJA (NIEDZIELA) 1935 ROKU W WARSZAWIE. AKTYWISTA NIEPODLEGŁOŚCIOWY I MĄŻ STANU, NACZELNIK PAŃSTWA 1919-22, MARSZAŁEK POLSKI. WYCHOWANY W KONWENCJI POWSTAŃCZO-NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH, ZREALIZOWAŁ INTEGRACJĘ W OKRESIE DORASTANIA Z RUCHEM SOCJALISTYCZNYM. W 1887 POSTAWIONY PRZED SĄDEM I ZESŁANY NA 5 LAT NA SYBERIĘ, OBARCZONY WINĄ UDZIAŁU W PRZYGOTOWANIACH DO NAGONKI NA CARA ALEKSANDRA III. PO PONOWNYM POJAWIENIU SIĘ W KRAJU (1892) Z ZESŁANIA WYPRACOWAŁ CZŁONKOSTWO POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ (PPS) I STAŁ SIĘ NASTĘPNIE JEDNYM Z PIERWSZOPLANOWYCH JEJ INSTYGATORÓW W KRAJU (OD 1894 CZŁONEK CKR PARTII I REDAKTOR NACZELNY “ROBOTNIKA”). ARESZTOWANY PONOWNIE 1900, ZBIEGŁ ZE SZPITALA W PETERSBURGU 1901. POZOSTAWAŁ OD 1902 W GALICJI, SZCZEGÓLNIE W KRAKOWIE, DOKĄD PRZENIÓSŁ SIĘ OŚRODEK CZOŁOWY PPS.

  OD ŹRÓDŁA SWEJ DZIAŁALNOŚCI PIŁSUDSKI BYŁ RZECZNIKIEM KAMPANII ZBROJNEJ O NIEPODLEGŁOŚĆ. W TYM CZASIE JEDNAK PRZYSTĄPIĆ DO STOPNIOWEGO ODCHODZENIA OD IDEI WIĄZANIA WYZWOLENIA NARODOWEGO POLSKI Z PUCZEM SPOŁECZNYM. DOKONYWANA PRZEZ PIŁSUDSKIEGO REPRYMENDA PROGRAMU I TAKTYKI PARTII W ODNIESIENIU DO ROSYJSKIEGO RUCHU REWOLUCYJNEGO (NEGOWAŁ CELOWOŚĆ ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY) POGŁĘBIAŁA ROZBIEŻNOŚCI ISTNIEJĄCE W KIEROWNICTWIE PPS (TZW. MŁODZI I STARZY). WZROSŁY ONE JESZCZE BARDZIEJ W WYNIKU WYJAZDU PIŁSUDSKIEGO DO JAPONII (PO WYBUCHU 1904 WOJNY ROSYJSKO-JAPOŃSKIEJ), GDZIE STARAŁ SIĘ ON O UZYSKANIE REKOMENDACJI WOJSKOWYCH KÓŁ JAPOŃSKICH DLA AKCJI ANTYROSYJSKIEJ W POLSCE. ROZBIEŻNOŚĆ POGŁĘBIŁY JESZCZE ZATARGI WOKÓŁ FORM DZIAŁANIA ORGANIZACJI BOJOWEJ POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ (OB PPS), W KTÓREJ PIŁSUDSKI I JEGO WSPÓŁPRACOWNICY Z WYDZIAŁU BOJOWEGO PPS WIDZIELI PRZEDE WSZYSTKIM NARZĘDZIE AKCJI BOJOWO-TERRORYSTYCZNYCH (W PIERWSZYM OKRESIE REWOLUCJI 1905-07).

  OD 1906 PIŁSUDSKI BYŁ CZOŁOWYM PRZYWÓDCĄ POWSTAŁEJ W WYNIKU ROZŁAMU W PPS (NA IX ZJEŹDZIE POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ-FRAKCJI REWOLUCYJNEJ, INSPEKTOREM I JEDNYM Z TWÓRCÓW ORAZ PRZYWÓDCÓW RUCHU STRZELECKIEGO (STRZELEC, POLSKIE ORGANIZACJE WOJSKOWO-NIEPODLEGŁOŚCIOWE 1908-14) ORAZ KOMENDANTEM GŁÓWNYM ZWIĄZKU WALKI CZYNNEJ. PARTYCYPOWAŁ W PRACACH KOMISJI TYMCZASOWEJ SKONFEDEROWANYCH STRONNICTW NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH. W PRAKTYCE PIŁSUDSKI ODCHODZIŁ TYMCZASEM CORAZ WYRAŹNIEJ OD IDEAŁÓW SOCJALISTYCZNYCH I POŚWIĘCIŁ SIĘ W GŁÓWNEJ MIERZE DZIAŁALNOŚCI WOJSKOWO-NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ. W STOSUNKU DO ZARYSOWUJĄCEJ SIĘ DYSHARMONII MIĘDZY MOCARSTWAMI ZABORCZYMI REPREZENTOWAŁ ORIENTACJĘ NA AUSTRO-WĘGRY. PO WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ WYEKSPEDIOWAŁ NA KIELCE (ZAJĘTE 12 XII 1914) TZW. KADROWĄ KOMPANIĘ STRZELCÓW („KADRÓWKA”) I – BEZ TRIUMFU – ARANŻOWAŁ GRUNT DO POWSTANIA LUDNOŚCI KRÓLESTWA POLSKIEGO PRZECIW ROSJI. Z JEGO INSPIRACJI POWSTAŁA W TYM CZASIE POLSKA ORGANIZACJA NARODOWA PRZEPROWADZAJĄCA ROZRÓŻNIENIE Z NACZELNYM KOMITETEM NARODOWYM W GALICJI. PORONIONY POMYSŁ ZINTERPRETOWANIA AUTONOMICZNEJ ROLI POLITYCZNEJ PORWAŁA PIŁSUDSKIEGO DO PODPORZĄDKOWANIA SIĘ NKN-OWI I ROZWIJANIA AKTYWNOŚĆ W RAMACH LEGIONÓW POLSKICH. STAŁ SIĘ KOMENDANTEM I BRYGADY LEGIONÓW.

  Krótkie opowiadanie o Piłsudskim:

  TYMCZASEM ROZBABRWIONO MODELOWANIE FAMY KRĘGIEM JEGO OSOBY JAKO PRZYWÓDCY PORYWÓW NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH. POWSTAŁA NAÓWCZAS DYSHARMONIA Z KOMENDĄ LEGIONÓW ORAZ ORIENTACJA NA SYNERGIZM GŁÓWNIE Z NIEMCAMI, A NIE Z AUSTRIĄ, ZŁAKOMIŁY PIŁSUDSKIEGO NA ZAKOŃCZENIE WRZEŚNIA 1916 ROKU DO ODSEPAROWANIA SIĘ OD LEGIONÓW. PO AKCIE 2 LISTOPADA 1916 ROKU PRZEOBRAZIŁ SIĘ W CZŁONKA TYMCZASOWEJ RADY STANU ORAZ SZEFA JEJ DEPARTAMENTU WOJSKOWEGO.

  Twórczy dorobek Piłsudskiego:

  BELETRYSTYKA PIŁSUDSKIEGO PRZODOWAŁA REPREZENTATYWNYM ROMANTYCZNO-BAROKOWYM STYLEM I DUŻYM ZACIĘCIEM PUBLICYSTYCZNYM. ZMARŁ PO PERMANENTNEJ CHOROBIE NOWOTWOROWEJ. POCHOWANY ZOSTAŁ NA WAWELU. W SWYCH DYKTATORSKICH RECEPTACH RZĄDZENIA PIŁSUDSKI OPIERAŁ SIĘ SZCZEGÓLNIE NA BYŁYCH DZIAŁACZACH LEGIONOWYCH, WYSUNIĘTYCH PRZEZ SIEBIE NA PIERWSZOPLANOWE STANOWISKA W PAŃSTWIE. URUCHOMIONY ZA ŻYCIA PIŁSUDSKIEGO SYSTEM FASZYZUJĄCEJ DYKTATURY WOJSKOWEJ UGRUNTOWAŁ SIĘ PO JEGO ŚMIERCI.

 5. Irena Skiba says:

  W okresie późniejszego średniowiecza, podobnie jak na Zachodzie, miecz pozostawał w Polsce główną bronią rycerzy. Używany był w boju przez kopijników, rotmistrzów oddziałów pieszych, a nawet przez szeregowych piechurów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *