pakt umowa herb Tychypakt umowa logo Muzeum DOMINIAK

PAKT UMOWA

mamy przyjemność zaprosić Państwa na kartę internetową 

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

punkt centralny w Tychach ul. Żwakowska 8 lokal 66

PAKT UMOWA parking miejski strefa do parkowania dla osób niepełnosprawnych miejsca postojowe bezpłatne autor Henryk Jan Dominiak

pakt umowa Zielone Tychy Kultura MMSPHJD

PAKT UMOWA

pomiędzy Gminą Miasta Tychy a ww. muzeum

umowa na 331 m² przy Żwakowskiej

PAKT UMOWA dotyczy umowy użyczenia działki 4549/26 (użytek: „B”) o pow. 331 m² na czas nieoznaczony.

.

Karta pierwszoplanowa • Biuletyn Informacji Publicznej • Karta Dużej Rodziny • Regulamin • Kolekcja • Laury • MalarstwoRysunekGrafikaFalerystyka • Heraldyka • Symbolika • EmblematykaRzeźba • Ceramika • Broń biała • .

.

pakt umowa dokument


.

pakt umowa UMOWA UŻYCZENIA RU.GGN.6845.216.2016 Nr GGN.6845.185.27.2016.AW.

zawarta w dniu 11 sierpnia 2016 roku w Tychach, pomiędzy Gminą Miasta Tychy, 43 – 100 Tychy, al. Niepodległości 49, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta, w imieniu której występują: 

mgr Igor Śmietański – Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej

mgr Anna Grudka Kierownik Referatu Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

zwaną w dalszym ciągu umowy „Użyczającym”

a Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak, 43 – 100 Tychy, ul. Żwakowska 8/66 reprezentowanym przez Henryka Jana Dominiaka – Dyrektora Muzeum

zwanym w dalszym ciągu umowy „Biorącym do używania”.

Działając na podstawie art. 13 i 25 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015. 1774 z późn. zm.), art. 710 i kolejne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2016. 380 z późn. zm.) została zawarta umowa treści następującej:

.

§1

Użyczający użycza Biorącemu do używania nieruchomość gruntową położoną przy ul. Żwakowskiej, stanowiącą działkę nr kat: 4549/26 (KA1T100040410/9, użytek: „B”) o pow. 331 m² (wg załącznika mapowego stanowiącego integralną część niniejszej umowy), będącą własnością Gminy Miasta Tychy, z przeznaczeniem na cele zieleni i organizację spotkań kulturalnych organizowanych przez Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak na okres od dnia 1 sierpnia 2016 roku na czas nieoznaczony.

.

§2

Biorący do używania oświadcza, że przedmiot użyczenia jest mu znany w stanie, w jakim się znajduje w dniu zawarcia niniejszej umowy i zobowiązuje się używać przedmiot użyczenia zgodnie z przeznaczeniem.

.

§3

W okresie trwania umowy Biorący do używania zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów, związanych z utrzymaniem użyczonego terenu (w tym podatek od nieruchomości, rolny i leśny).

.

§4

1. Biorący do używania zobowiązany jest utrzymywać przedmiot użyczenia w należytym stanie technicznym i estetycznym w okresie całego roku, a w szczególności w okresie zimy.

2. Biorący do używania ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną w przypadku szkód powstałych w wyniku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

.

§5

1. Użyczający zastrzega sobie prawo każdorazowego bezpłatnego wejścia w teren dla odpowiednich służb w celu usunięcia awarii podziemnego uzbrojenia terenu przebiegającego przez działkę, budowy bądź przebudowy sieci bez prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Biorącego do używania wobec Użyczającego, lub wyspecjalizowanej firmy działającej w imieniu i na rzecz Użyczającego. 2. Użyczający zastrzega sobie prawo do wydania zgody na wejście w teren na rzecz inwestorów prywatnych w celu budowy lub wymiany istniejących sieci infrastruktury. 3. Wszelkie nakłady poniesione na gruncie gminy zgodnie z § 1 nie podlegają zwrotowi.

1. 

.

§7

1. Niniejszą umowę strony mogą rozwiązać w każdym czasie za obopólnym porozumieniem.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Użyczającego bez wypowiedzenia przed upływem terminu, na który została zawarta w przypadku, gdy nieruchomość jest niezbędna w celu realizacji zadań miasta Tychy.

3. W przypadku naruszenia przez Biorącego do używania postanowień niniejszej umowy, Użyczającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz prawo dochodzenia odszkodowania za ewentualne szkody powstałe z winy Biorącego do używania. 

4. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

§8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu obustronnie podpisanego.

§9

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Użyczającego.

§ 11

Niniejszą umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Biorący do używania.

Użyczający:

pieczęć

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

DS GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

mgr Igor Śmietański. 

podpis. 

.

pieczęć

KIEROWNIK REFERATU

Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

mgr Anna Grudka.

podpis.

.

Biorący do używania:

pieczęć:

DYREKTOR MUZEUM MINIATUROWEJ SZTUKI

PROFESJONALNEJ HENRYK JAN DOMINIAK 

w TYCHACH 

artysta rzeźbiarz Henryk Jan Dominiak 

podpis. 

.

Otrzymują:

1. 1 x Biorący do używania,

2. 1 x Wydział Podatków i Opłat w/m,

3. 1 x GGN a/a.

.

pakt umowa film


.

Zielone Tychy Kultura MMSPHJD – film.

.

.

pakt umowa artykuły.


 Dom Lux Tychy  ABC KOMPRESORY • Henryk Jan Dominiak  Biuro Rachunkowe STOKŁOSAinteresujące • BAHA • CHIL • DAMAFAGAS • Idea zagadnienie Grażyna Dominiak Tychy Polska • Pszczyna miasto w Polsce historia i teraźniejszość  Ulica generała Władysława Sikorskiego w Tychach • Ulica Generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Tychach • ulica Tulipanów w Tychach • Ulica Główna w Tychach • Formy do gliny modelarskiej Henryk Jan Dominiak • Transport Spedycja MASS-TRANS • Świerczyniec w województwie śląskim Henryk Jan Dominiak PLAMA25 Leciedominiak ah • Projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b dla Muzeum • Porozumienie w sprawie E-22b z KMP w TychachDotyczy opinii wydanej przez MZUiM w Tychach na temat stałego oznakowania E-22b przy ulicy Żwakowskiej • Uzgodnienie Regulamin z Ministrem MKiDN • Numer identyfikacyjny REGON • OC POLISA NR : 908557196857 • Wszczęcie postępowania administracyjnego (usunięcie brzozy z działki 4549/26) • DECYZJA na wycinkę drzewa • Znak muzeum PRAWO OCHRONNE NR 287521 • Konkurs heraldyczny • .

.

pakt umowa ciekawostki


PAKT [łac.], zaliczać się do terminologii stosowanej na skonkretyzowanie zgodnego stanowiska w skali świata, w głównej mierze o ukierunkowaniu konstytucyjnym czy też militarnym.

Tytułem przykładu pakt Ligi Narodów (1919), pakt Brianda-Kellogga (1928), konkordat północnoatlantycki (1949), pakt bałkański (1953). Jak również nieagresji pakt.

PAKT CENTRALNY, CENTO – bagdadzki układ.

PAKT CZTERECH, parafowany 7 VI 1933, podpisany 15 VII 1933 w Rzymie przez przedstawicieli Francji, hitlerowskich Niemiec, W. Brytanii i faszystowskich Włoch, w których imieniu podpisał go B. Mussolini, jego inicjator.

Był próbą wprowadzenia dyrektoriatu (określanego jako „współpraca”) czterech mocarstw, narzucenia mniejszym państwom rozwiązań spornych zagadnień, w tym również rewizji powojennych traktatów pokojowych.

Wobec negatywnego stosunku Rady Małej Ententy i rządu Polski do pierwotnego (wł.) projektu układu. Także wobec krytyki, jaką napotkał w parlamentach Francji i W. Brytanii, wprowadzono zgodnie z propozycją francuską szereg zmian osłabiających jego ostrze rewizjonistyczne.

W ostatecznej wersji przewidywał on:

a) ograniczenie współpracy czterech mocarstw do ram paktu Ligi Narodów, paktu Brianda-Kellogga, i traktatów lokarneńskich.

b) uzależnienie równouprawnienia w zbrojeniach Niemiec od stworzenia ogólnego systemu bezpieczeństwa.

c) sprowadzenie możliwości rewizji traktatów pokojowych do wspólnego stosowania w tej sprawie odpowiednich postanowień konwencji Ligi Narodów.

Nawet po tych zmianach przymierze czterech oznaczało odejście Francji od tradycyjnej polityki sojuszów mających na celu powstrzymanie niebezpieczeństwa niem.

W rezultacie sojusz nie zadowalał nikogo i nie został ratfikowany; gł. założenia p. czterech w znacznym stopniu znalazły wyraz w układzie monachijskim (1938).

.

pakt umowa – umowa


UMOWA, kontrakt [łac.], w prawie cywilnym czynność prawna, polegająca na zgodnym oświadczeniu woli dwóch lub więcej stron (kontrahentów) złożonym w celu wywołania określonego skutku prawnego (np. przeniesienia własności rzeczy). W głównej mierze ustanowienia stosunku prawnego (np. dzierżawy), zmiany albo zniesienia istniejącego stosunku (np. zmiana warunków albo rozwiązanie stosunku najmu).

Każda umowa zawiera co najmniej dwa oświadczenia woli, które są od siebie zależne w ten sposób, że każda ze stron zmierza do wywołania określonego skutku prawnego zakładając, że jest to również zamiarem kontrahenta.

Nie stanowią umowy uchwały, np. podejmowane przez wieloosobowy organ osoby prawnej, gdyż wtedy więcej osób dąży do wywołania tego samego skutku, lecz ich oświadczenia woli nie są wzajemnie uzależnione.

Umowa zostaje zawarta gdy strony dojdą do porozumienia co do jej postanowień.

Oświadczenia woli stron co do treści umowy są najczęściej poprzedzone złożeniem oferty oraz 1okowaniami.

Rozróżnia się umowy powodujące bezpośrednio zmianę praw majątkowych stron, zwane rozporządzającymi. (np. przelewy, umowy o zwolnienie z długu).

Następnie umowy zobowiązujące, z których wynika obowiązek świadczenia, tj. określonego działania lub zaniechania w przyszłości dla jednej (u. jednostronnie zobowiązujące, np. umowa darowizny). Albo dla obu stron (umowy dwustronnie zobowiązujące, np. umowy pożyczki).

Szczególnie ważną dla obrotu grupą umów dwustronnie zobowiązujących są umowy wzajemne, w których świadczenie jednej strony ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej, jak np. umowa sprzedaży, umowa o dzieło.

Większość umów wywołuje skutek prawny przez samo zgodne oświadczenie woli (mowy. konsensualne), niektóre – np. umowa przechowania, składu, użyczenia (umowy realne) – wymagają ponadto wydania rzeczy kontrahentowi.

.

pakt umowa w dalszym ciągu

Umowy mają na ogół charakter odpłatny (umowy odpłatne).

Gdy stosownie do treści umowy tylko jedna strona odnosi korzyść majątkową (np. użyczenie, pożyczka nieoprocentowana, przechowanie bez wynagrodzenia), umowa jest darma.

Umowa, w których rozmiar, a nawet sam obowiązek świadczenia są zależne od zdarzenia, o którym nie wiadomo czy lub kiedy nastąpi albo czy nastąpiło, np. umowa gry, zakładu, dożywocia, renty, nazywają się umowami losowymi.

Ze względu na cel zobowiązania rozróżnia się m.in. umowę:

a) o przeniesienie praw (sprzedaż, dostawa, zamiana, darowizna, umowa wydawnicza), o korzystanie z cudzego mienia (najem, dzierżawa, użyczenie, pożyczka).

b) o świadczenie usług (umowa o dzieło, zlecenia, przewozu, charteru, spedycji, komisu, agencyjna, rachunku bankowego, przechowania, składu).

Oprócz umów, których przedmiot, treść i skutki są uregulowane w obowiązujących przepisach (tzw. umowach nazwanych), mogą być zawierane inne umowy. Nie muszą być wyodrębnione przez ustawodawcę jako oddzielne typy umów (umowy nienazwane, np. umowa gwarancji, umowa o przekazanie nowej technologii – tzw. know-how).

Do umowy mieszanej, czyli takiej, w której występują elementy różnych umów nazwanych, stosuje się odpowiednio przepisy o tych umowach.

W występowaniu umów mieszanych, a zwłaszcza nienazwanych, znajduje wyraz zasada swobody (wolności) umowa, wysunięta w pierwszej prawnej kodyfikacji zwycięskiej burżuazji – Kodeksie Napoleona.

Stosownie do tej zasady, od uznania stron zależy tak zawarcie umowy, jak i jej treść.

Zasada ta, stanowiąca wraz z zasadą formalnej równości stron teoretyczną podstawę konstruowania przepisów prawa zobowiązań w kapitalizmie, nie mogła być w praktyce zrealizowana z powodu gospodarczej nierówności stron.

.

pakt umowa umowa w drugiej kolejności

Ujawniło się to zwłaszcza w tzw. umowach formularzowych (typowych) i adhezyjnych, szczególnie rozpowszechnionych w okresie imperializmu, których treść jest determinowana interesem kontrahenta ekonomicznie silniejszego, często zajmującego pozycję monopolistyczną.

Masowość niektórych umów (np. umowa przewozu) i niecelowość każdorazowego ustalania warunków umowy z każdym kontrahentem z osobna sprawiają, że dla określonych kategorii takich umów są w prawie polskim ustalone przez Radę Ministrów lub inny naczelny organ administracji państw. ogólne warunki lub wzory umów. Tytułem przykładu umowa sprzedaży, dostawy, kontraktacji, umowy agencyjnej, komisu.

Postanowienia uzupełniające lub konkretyzujące treść niektórych masowo zawieranych umów są zawarte w regulaminach wydawanych przez upoważnioną do tego stronę albo w zatwierdzanych przez właściwy organ państwowy.

Regulaminy te umożliwiają skrócenie wielu typowych dla obrotu umów.

Ujednolicenie treści i uproszczenie najczęściej zawieranych mów, czyniąc zadość potrzebom obrotu, ułatwia wykorz stanie instytucji umowy jako ważnego instrumentu gospodarki planowej.

W prawie pol. niektóre umowy nazwane mogą być zawierane tylko przez jednostki gospodarki uspołecznionej jako jednego z kontrahent (np. umowa kontraktacji).

W umowie dostawy i w umowie o roboty budowlane obie strony muszą być jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Umowy, których stronami lub stroną są jednostki gospodarki uspołecznionej, służą bezpośrednio wykonaniu zadań planowych tych jednostek.

Umowy, podobnie jak inne czynności prawne, mogą wymagać dla swej ważności zachowania określonej formy, np. pisemnej (np. poręczenie), notarialnej (np. sprzedaż nieruchomości).

Niewykonanie obowiązków wynikających z umowy powoduje odpowiedzialność cywilną kontraktową (ex contractu).

.

pakt umowa umowa o dzieło


Umowa o dzieło jest umową, przez którą jedna strona (przyjmujący zamówienie) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła (np. uszycia ubrania, odmalowania mieszkania, wzniesienia budynku), a druga (zamawiający) – do zapłaty wynagrodzenia.

Jest to umowa konsensualna, odpłatna, wzajemna, której przedmiotem jest wytworzenie nowych rzeczy z własnego lub powierzonego materiału albo osiągnięcie innego określonego z góry wyniku (np. załadowania towaru).

Zamawiający nabywa prawo do wynagrodzenia dopiero z chwilą wykonania i oddania dzieła, ponosi więc ryzyko przypadkowej utraty dzieła przed tą chwilą oraz w ogóle nieskuteczności swej pracy i nakładów.

Cechą istotną umowy o dzieło jest obowiązek dostarczania z góry określonego rezultatu, za którego osiągnięcie zamawiający jakby gwarantuje.

Pod tym względem zbliżone są do umowy o dzieło umowa o roboty budowlane i inne umowy inwestycyjne oraz umowy przewozu.

.

pakt umowa umowa wydawnicza


Umową wydawniczą jest umowa o przeniesienie prawa powielania i rozpowszechniania utworu piśmienniczego lub artystycznego.

Na podstawie umowy wydawniczej twórca. (albo jego następcy prawni) nabywa prawo do wynagrodzenia, wydawca zaś zobowiązuje się do wydania utworu i uzyskuje wyłączność jego wydania.

Do wydawcy należy określenie wysokości nakładu i ceny sprzedażnej egzemplarzy powielonego utworu.

.

pakt umowa przymierze


PRZYMIERZE, sojusz [ros.], alians [franc.], dwustronna lub wielostronna norma ogólnoświatowa, w której kontrahenci deklarują współdziałanie polityczne i wojskowe.
Poza tym udzielenia sobie obopólnej pomocy w określonej za pośrednictwem przymierza sytuacji (casus foederis).
Rozwarstwienie przymierza na zaczepne i odporne nie jest współcześnie praktykowane wobec istnienia w prawie globalnym zakazu wojny agresywnej.
Tolerowane są tylko przymierza odporne, tzn. przymierza dopuszczające nakładanie obowiązku udzielenia pomocy wojskowej jedynie w wypadku ofensywy antypokojowej przeciwko jednemu z kontrahentów. 2183.

.

pakt umowa linki zewnętrzne.


• Ulica Legionów Polskich w Tychach • Pracownia Edukacyjna Elitarny Punkt Przedszkolny • PROGRESS Tychy Komputery Monitory Laptopy Serwis Drukarki • Tusz Atrament Plastelina SKRYBA Tychy Polska • Specjalistyczny Punkt Przedszkolny • Biuro Rachunkowe STOKŁOSA • Kremy Kosmetyki Perfumy DOM LUX • Henryk Jan Dominiak: Zielona mapa Tychów przy Żwakowskiej – Tychy • bip gov Muzeum+Miniaturowej+Sztuki+Profesjonalnej+Henryk+Jan+Dominiak+w+Tychach • .

.

PAKT UMOWA Prus 1 (Półtora Krzyża) polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.