.

Strona na dużą skalę / BIP nowoczesnej wystawy.

.

9001 


 

.

pieczęć:.

URZĄD MIASTA TYCHY.

al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy.

tel.: 32 776  33 33; fax: 32 776 33 44.

www.umtychy.pl : poczta@umtychy.pl

.

9001 


.

IKM. 7221.181.2013.PT . 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI.

Tychy, 16.07.2013. 

Pan Heneyk Jan Dominiak. 

43-100 Tychy, ul. Żwakowska 8/66.

.

9001 


.

Działając na podstawie Art 10 ust.12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchy drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137 wraz z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729).

.

9001 


.

zatwierdzam.

projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b „obiekt na samochodowym szlaku turystycznym” muzeum przy ul. Żwakowskiej  w Tychach z następującymi uwagami:

projektowane znaki należy umiejscowić w miejscu widocznym (nie zasłaniającym istniejącego oznakowania) bezpośrednio przed wjazdem na parking zlokalizowanym po zachodniej stronie budynku muzeum.

znaki należy ustawić  z zachowaniem skrajni poziomej min. 0,5m.

.

9001 


Wykonanie stałej organizacji ruchu należy zgłosić do tut. Wydziału, MZUM Tychy oraz Komendy Miejskiej Policji Wydziału Ruchu Drogowego celem dokonania odbioru z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.

termin waności zatwierdzenia: do 30.09.2013.

.

9001 


. 

Oznakowanie należy wykonać i ustawić  zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 12 października 2002 r. W sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 z dnia 31.07.2002 r. poz. 1393) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23.122003 r. Poz. 2181 wraz z późn. zmianami.

.

9001 


.

pieczęć: 

NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNIKACJI.

Henryk Drozdek.

podpis.

.

Otrzymują. 

Adresat.

KMP WRD Tychy.

MZUiM Tychy.

a/a Wydz. Komunikacji Tychy. 

.

9001 / BIP 


. 

• BIP reprezentacyjny .

 E-22b konsensus z KMP w Tychach . 

 E-22b przy ulicy Żwakowskiej stanowisko MZUiM w Tychach .

 Uzgodniony Regulamin Instytucji . 

• Sekcja: Malarstwa, Rysunku i Grafiki .

• Sekcja: Rzeźby i Ceramiki .

• Sekcja: Falerystyki, Weksylologii , Heraldyki , Symboliki i Emblematyki .

• Sekcja: Broni Białej .

 Zgoda prezydenta miasta na używania Herbu Tychów . 

• Nadany przez USK numer identyfikacyjny REGON . 

• Unia działki 4549/26 (użytek: „B”) o pow. 331 m² na czas nieoznaczony . 

POLISA OC NR : 908557196857 . 

• Postępowanie administracyjne (usunięcie drzewa z działki 4549/26) . 

• Ewidencjonowanie z natury gruntu nr 4549/26 na dzień 31 grudnia 2016 .  

• DECYZJA na wycinkę brzozy 

 Oznaczenie muzeum chronione prawem NR 287521 .

 Przegląd majątku działki nr 4549/26 o pow. 331 m² na dzień 30 listopada 2017 r .

 Ustabilizowane spotkanie – Międzynarodowe Święto Dzieci: 2D17 .

Cykliczne odwiedziny – Święty Mikołaj:  1M17 .

.

9001 galeria