3636

Grudzień 3, 2017

3636 BIP DYREKTYWA NR 3636/OS/2016

3636 BIP. 

3636 BIP rozstrzygnięcia piłowania drzewa przy ulicy Żwakowskiej w Tychach.

.

3636 / DOMINIAK AH™

DOMINIAK AH™

.

3636 BIP muzeum sztuki nowoczesnej w Tychach.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

Katowice, dnia 29 grudnia 2016 r.

Nr sprawy: OS-ZD.7120.00940.2016.SK.

Nr pisma: OS-ZD.KW-03651/16.

. 

DECYZJA NR 3636/OS/2016. 

Na podstawie art. 104 § 1 oraz art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.0 . z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 3 i 4, art. 83d ust. 1, 2 i 4, art. 86 ust. 1 pkt 4, ust. 2 i 3, art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak z siedzibą przy ul. Żwakowskiej 8/66 w Tychach reprezentowanego przez dyrektora – Pana Henryka Jana Dominiaka, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki geodezyjnej numer 4549/26, zlokalizowanej przy ulicy Żwakowskiej w Tychach, stanowiącej własność Gminy Miasta Tychy w użytkowaniu Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak.

. 

3636 BIP ORZEKAM. 

1. Zezwalam Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak z siedzibą jak wyżej na usunięcie poprzez wycinkę 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 110 cm, z działki geodezyjnej numer 4549/26 położonej przy ulicy Żwakowskiej w Tychach.

. 

2. Za usunięcie drzewa jak w pkt. 1 decyzji nie naliczam opłaty.

.

3. Wyznaczam termin usunięcia drzewa do 30 czerwca 2017 r. Usunięcie drzewa winno nastąpić w miarę możliwości poza okresem lęgowym ptaków (okres lęgowy ptaków trwa od 1 marca do 15 października).

. 

4. Zezwolenie na usunięcie drzewa jak w pkt. 1 decyzji – uzależniam od wykonania nasadzenia zastępczego na terenie działki geodezyjnej numer 4549/26, położonej przy ulicy Żwakowskiej w Tychach w postaci – 1 sztuki drzewa z gatunku wiśnia piłkowana. Do nasadzenia należy wykorzystać sadzonkę o obwodzie pnia wynoszącym przynajmniej 14 cm (obwód na wysokość 1 m od powierzchni gruntu) z dobrze ukształtowaną bryłą korzeniową. Nasadzenie należy wykonać zgodnie z sztuką ogrodniczą. Zieleń po nasadzeniu winna być właściwie zabezpieczona i systematycznie podlewana.

. 

5. Ustalam termin wykonania nasadzenia do 31 grudnia 2017 r. O nasadzeniu drzewa należy poinformować Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie 14 dni od dnia dokonania powyższej czynności, powołując się na numer i znak niniejszej decyzji.

. 

3636 UZASADNIENIE. 

Wnioskodawca zwrócił się o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z terenu działki geodezyjnej numer 4549/26 położonej przy ulicy Żwakowskiej w Tychach. Teren na którym rośnie przeohruotowe drzewo stanowi własność Gminy Miasta Tychy w użytkowaniu Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak na podstawie umowy użyczenia nr GGN:6845.185.27.2016.AW z dnia 11 sierpnia 2016 r. Pismem z dnia 2 listopada 2016 r. Pani Urszula Piotrowska — Kierownik referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tychy, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy wyraziła zgodę w imieniu właściciela nieruchomości na usunięcie przedmiotowego drzewa.

.

Podczas oględzin sporządzono protokół oraz dokumentacje fotograficzną które stanowią dowody w przedmiotowej sprawie.

W trakcie oględzin potwierdzono, iż objęte wnioskiem drzewo z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 110 cm jest w złym stanie fitosanitarnym. Drzewo posiada wypróchnienie wgłębne, pień drzewa jest odchylony od pionu o około 45° w kierunku chodnika. Powyższe drzewo ze względu na stan zdrowotny oraz położenie stanowi zagrożenie dla ludzi oraz mienia w istniejących obiektach budowlanych. W trakcie oględzin w obrębie przeznaczonego do usunięcia drzewa nie stwierdzono występowania gatunków chronionych, rozumianych jako wyodrębnione na podstawie ustawy gatunki dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów wymagające zabezpieczenia przed degradacją i stanowiące przedmiot ochrony gatimkowej. Ponadto w obrębie drzewa nie stwierdzono gniazd ptasich oraz budek lęgowych.

.

W myśl art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów. W związku z powyższym zawiadomiono strony o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia co do zebranych dokumentów i dowodów zebranym w jego toku. W określonym terminie strony nie wniosły uwag do zebranego materiału dowodowego.

.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.) usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela nieruchomości.

.

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości będących własnością gminy — za wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu — wydaje starosta. Jeżeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty, przedmiotowe zezwolenie wydaje marszałek województwa. Zgodnie z § 5 pkt 3 Statutu Miasta Tychy (Uchwała Nr 0150/11/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Miasta Tychy) Miasto Tychy jest miastem na prawach powiatu.

.

W związku z powyższym wydano zgodę na usunięcie drzewa jak w punkcie 1 niniejszej decyzji.

.

W myśl art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie przyrody nie naliczono opłaty za usunięcie drzewa jak w punkcie 1 niniejszej decyzji ponieważ nie nalicza się opłat za usunięcie drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych. .

.

Zgodnie z art. 83c ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, wydając zezwolenie na usunięcie zieleni uzależnione od wykonania nasadzeń zastępczych wzięto pod uwagę dostępność miejsc do nasadzeń oraz rozmiary usuwanych drzew, a także ich wartość przyrodniczą i kulturową oraz funkcję pełnioną w ekosystemie, a także walory krajobrazowe i lokalizację.

.

Wymiar nasadzeń zastępczych, za usunięcie drzewa jak w punkcie 1 niniejszej decyzji, jest zgodny z projektem nasadzeń przedłożonym przez stronę wraz z wnioskiem. Tutejszy Organ uznał, iż zaproponowany przez stronę wymiar kompensacji przyrodniczej jest wystarczający.

.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm) – organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Niniejszym uznano, że ze względu na znaczną odległość miejsca, z którego zostanie usunięte objęte zezwoleniem drzewo, przedmiotowe usunięcie nie będzie mieć wpływu na obszar Natura 2000.

.

Biorąc pod uwagę powyższe orzekam jak w sentencji.

.

3636 POUCZENIE. 

Stronie przysługuje prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego.

.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

.

W przypadku zasiedlenia drzewa gatunkami dziko występujących zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną prawną, w okresie obowiązywania decyzji, należy uzyskać dodatkowo zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach na zniszczenie siedliska i ostoi ww. gatunków.

.

Jeżeli posadzone w zamian drzewo, o którym mowa w punkcie 4 decyzji nie zachowa żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy od wydania zezwolenia na usunięcie drzewa nałoży ponownie w drodze decyzji obowiązek wykonania nasadzenia zastępczego.

.

W przypadku niewykonania nasadzenia zastępczego, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa, zastosowane zostaną przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

.

Nie pobrano opłaty skarbowej za zezwolenie na podstawie części III, pkt 44, ppkt 6 – rubryka zwolnienia – załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827).

.

pieczęć okrągła z godłem RP. 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

.

pieczęć.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA.

Witold Klimza

Zastępca Dyrektora

Wydziału Ochrony Środowiska.

podpis.

Otrzymują:

1 Muzeum Miniaturowej. Sztuki PrdesjoBaJnej Henryk Jan Dominiak,

ul. Żwakawska 8/66, 43-100 Tytiy,

2. Gmina Miasto Tychy – Prezydent Miasta Tychy,

aleja Niepodległości 49 , 43-100 Tychy (IK.7021.25.4.2016.JG).

3. aa x 2.

.

Strona 1 z 3.

Strona 2 z 3.

Strona 3 z 3. 

.

BIP1 / ARTYKUŁY.


• Strona Główna BIP muzeum .

 Projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b dla Muzeum . 

 Porozumienie w sprawie E-22b z KMP w Tychach .

 Dotyczy opinii wydanej przez MZUiM w Tychach na temat stałego oznakowania E-22b przy ulicy Żwakowskiej .

 Uzgodnienie Regulamin z Ministrem MKiDN – utworzone 4 działy muzeum: 

 Dział: MalarstwaRysunku i Grafiki . 

 Dział Rzeźby i Ceramiki.

 Dział Falerystyki, Weksylologii, Heraldyki, Symboliki i Emblematyki.

 Dział Broni Białej.

 Znak muzeum PRAWO OCHRONNE NR 287521 .

.  

Comments are closed.