MOC

Marzec 21, 2016

MOC / PRAWO / REGULAMIN MUZEUM MINIATUROWEJ SZTUKI PROFESJONALNEJ HENRYK JAN DOMINIAK.

MOC / PRAWO / REGULAMIN MMSPHJD w Tychach:

MOC / PRAWO:

.

DOMINIAK AH™ Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

MOC / PRAWO DOMINIAK AH™ Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

.

Wizytówka Muzeum 2 a

PRAWO wizytówka Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak DOMINIAK AH™

.

MOC PRAWO / BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ:

strona główna Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

.

MOC pismo od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Godło Rzeczypospolitej Polskiej. 

MINISTER KULTURY 

I DZIEDZISTWA NARODOWEGO.

Bogdan Zdrojewski.

.

Warszawa, dnia 14 października 2013 r.

DL/1307/13.

.

Pan

Henryk Jan Dominiak.

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do maila z dnia 27 września 2013 r., dotyczącego projektu Regulaminu Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach, uprzejmie infoemuję, że na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) stwierdzam, iż Projekt Regulaminu Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego pisma uznaję za uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedictwa Narodowego.

Jednocześnie proszę o niezwłoczne przelazanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Departamentu Legislacyjnego) kopii podpisanego przez Pana Regulaminu.

.

Z poważaniem

podpis.

.

PRAWO REGULAMIN:

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

.

PRAWO Rozdział 1 Postanowienia ogólne:.

§ 1. 1. Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach, zwane dalej „Muzeum”, jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

2. Założycielem i właścicielem Muzeum jest Henryk Jan Dominiak, zamieszkały w Tychach, adres: ul. Żwakowska 8/66, 43-100 Tychy, zwany dalej „Założycielem”.

§ 2. Muzeum działa w szczególności na podstawie:

ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987);

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.));

postanowień niniejszego regulaminu.

§ 3. Siedzibą Muzeum jest miasto Tychy, adres: ul. Żwakowska 8/66, 43-100 Tychy, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

4. Muzeum używa pieczęci z napisem: „Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak ul. Żwakowska 8/66 43-100 Tychy”.

.

PRAWO Rozdział 2: .

Zakres działania Muzeum.

§ 5. 1. Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów związanych z miniaturową sztuką artystów profesjonalnych z kraju i z zagranicy.

2. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu sztuki, etnografii, miniaturowej sztuki profesjonalnej, falerystyki, weksylologii, heraldyki, symboliki, emblematyki, mundurów oraz broni białej.

3. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów, w tym zabytki:

malarstwo.

rysunek. 

grafika. 

rzeźba. 

ceramika. 

medale. 

odznaczenia. 

odznaki. 

znaczki okolicznościowe. 

pinsy. 

naszywki. 

mundury. 

broń biała. 

§ 6. 1. Muzeum realizuje zadania określone w § 5 ust. 1, w szczególności przez: 

gromadzenie zbiorów w regulaminowo określonym zakresie. 

przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych. 

urządzanie wystaw stałych, czasowych i wyjazdowych. 

katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów. 

konserwację zbiorów. 

prowadzenie działalności edukacyjnej. 

udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych. 

organizowanie spotkań i zjazdów związanych z działalnością Muzeum. 

zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów. 

2. Muzeum współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi realizującymi podobne zadania. 

.

PRAWO Rozdział 3:.

Zarządzanie i organizacja Muzeum.

§ 7. 1. Ogólny nadzór nad muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Założyciel.

2. Założyciel odpowiada za całokształt działalności muzeum.

§ 8. 1. Muzeum zarządza Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Założyciel.

3.Dyrektorem może być Założyciel.

4. Dyrektor reprezentuje Muzeum na zewnątrz i odpowiada za jego mienie.

5. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej.

nadzór nad zbiorami, ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum, w tym stworzenie prawidłowego zabezpieczenia i ochrony mienia Muzeum.

opracowywanie planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.

podejmowanie decyzji finansowych oraz racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi.

wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum.

wydawanie zarządzeń.

§ 9. 1. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące działy tematyczne:

Dział Malarstwa, Rysunku i Grafiki.

Dział Rzeźby i Ceramiki.

Dział Falerystyki, Weksylologii, Heraldyki, Symboliki i Emblematyki.

Dział Broni Białej.

Szczegółową strukturę organizacyjną Muzeum, w tym szczegółowy zakres działania poszczególnych działów i komórek organizacyjnych określa wewnętrzny regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora w uzgodnieniu z Założycielem.

.

PRAWO Rozdział 4:.

Źródła finansowania i mienie Muzeum.

§ 10. 1. Założyciel zapewnia środki na utrzymanie i rozwój Muzeum.

2. Mienie Muzeum stanowi wyodrębnioną część mienia Założyciela i jest wykorzystywane do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 11. Podstawą działalności Muzeum jest plan rzeczowy i finansowy opracowany przez Dyrektora w uzgodnieniu z Założycielem.

§ 12. 1. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

środki własne Założyciela przekazane Muzeum.

przychody z prowadzonej działalności.

środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

2. Środki pieniężne Muzeum są przechowywane na wyodrębnionym rachunku bankowym Założyciela.

§ 13. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

.

PRAWO Rozdział 5.

Postanowienia końcowe.

§ 14. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Założyciel po uprzednim powiadomieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. W przypadku likwidacji Muzeum, Założyciel powiadamia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków o dalszym postępowaniu w odniesieniu do zbiorów Muzeum.

§ 15. 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego nadania przez Założyciela, po uprzednim uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

22 października 2013 r.

……………………………… ……………………………….
Miejscowość, data Podmiot nadający regulamin.

. 

Wytworzone przez: Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 22 stycznia 2014.

Zaktualizowane przez: Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 21 marca 2016 r.

.
PRAWO / Regulamin Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak 1

PRAWO / Regulamin Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak 1 DOMINIAK AH™

MOC / PRAWO / Regulamin Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak 4

MOC / PRAWO / Regulamin Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak 4 DOMINIAK AH™

Sstrony BIP muzeum.
.

MOC / PRAWO:

PRAWO, reguły zachowania się (normy prawne), których realizacja jest zabezpieczona zorganizowanym przymusem państwowym i służy określonym siłom społecznym jako środek celowego oddziaływania na stosunki społeczne. Pojęcie prawa jest różnie definiowane. Poglądy na to, czym jest prawo, można podzielić na następujące podstawowe grupy teorii prawa: teorie socjol. (socjologiczne teorie państwa i prawa), traktujące prawo jako zjawisko społ., badane metodami hist. i socjol. (np. marksistowska teoria państwa i prawa., funkcjonalizm). Teorie psychologiczne (psychologiczne teorie prawa), wg., których prawo jest przeżyciem, badanym metodami psychologii (np. psychologizm introspekcyjny, psychoanalityczna teoria prawa). Teorie posługujące się metodą formalno-dogmatyczną (pozytywizm prawniczy, normatywizm). Teorie aksjologiczne, badające prawo w realizacji do wartości (np. różne kierunki prawa → natury). Współcześnie coraz powszechniej przyjmuje się pogląd, że prawo należy badać wielopłaszczyznowo, traktując je jako normę, jako fakt społ., jako przeżycie i ewentualnie, jako wartość, przy czym badania prowadzone na każdej z tych płaszczyzn wymagają innych metod i technik badawczych. Metodologicznie rozróżnia się płaszczyzny badawcze: logiczno-językową, socjologiczną, psychologiczną oraz aksjologiczną. Wśród poglądów na prawo można wyróżniać takie, które powstają przez świadome zastosowanie określonych kierunków filoz. do refleksji nad prawem (np. marksistowska teoria państwa i prawa, egologiczna teoria prawa, fenomenologiczna teoria prawa) oraz poglądy, które nie ukształtowały się w powiązaniu z określonym kierunkiem filoz. (np. pozytywizm prawniczy, realizm prawniczy). Prawo jest przedmiotem badania różnych gałęzi prawoznawstwa, które zajmuje się zarówno ogólną teoretyczną refleksją nad prawem (teoria państwa i prawa), jak też prawem aktualnie obowiązującym (tzw. dogmatyki) oraz prawem obowiązującym w przeszłości i poglądami na nie (dyscypliny historyczno-prawne). Poszczególne dyscypliny pomocnicze prawoznawstwa zajmują się zagadnieniami związanymi z prawem i z jego stosowaniem (np. kryminalistyka i kryminologia). Prawo stanowi również przedmiot badań dyscyplin, których zaliczenie do prawoznawstwa jest sporne (np. tzw. filozofia prawa, lub tzw.socjologia prawa). Szczególne miejsce w dociekaniach na temat prawa zajmują poglądy dotyczące państwa i prawa. Marksistowska teoria dowodzi, że prawo powstało wraz z państwem w procesie rozkładu społeczeństwa rodowego, powstawania prywatnej własności środków produkcji i wyodrębnienia się antagonistycznych klas społ. jako rezultat narzucania większości społeczeństwa reguł wyrażających wolę klasy panującej. Ścisłe powiązanie prawa z państwem wyraża się również w tym, że przechodzą one przez te same fazy rozwojowe i mają łącznie obumrzeć. Państwo jest twórcą prawa, dysponuje przymusem w przypadkach naruszenia prawa, realizuje swe funkcje wykorzystując normy prawne. Organizację państwa określają przepisy prawne, zakres działania państwa wiąże się z zakresem obowiązywania prawa. Teoria marksistowska periodyzuje hist. rozwój prawa wyodrębniając typy prawa w zależności od tego, jaką bazę obsługuje prawo jako element nadbudowy. Wyróżnia się więc typ prawa niewolniczego, feudalnego, kapitalistycznego i socjalistycznego. Prawa należące do różnych typów mogą korzystać w pewnym zakresie z tych samych norm prawnych, o ile posługiwanie się nimi, zgodnie z opinią sił polit. decydujących o treści prawa, służy zamierzonym celom. Dzięki temu nie każda zmiana typu prawa wiąże się z pozbawieniem mocy obowiązującej wszystkich norm prawnych powstałych w ramach poprzedniej formacji, gdyż mogą być one wykorzystywane w nowym ustroju społeczno-politycznym. Inne teorie socjol. wyjaśniają powstanie prawa czynnikami demograficznymi (np. przyrost ludności) lub kulturowymi (np. konflikt różnych kultur). Tradycje instytucjonalne, potrzeby występujące w każdej grupie społ. W kwestii stosunku państwa i prawa poglądy niemarksistowskie bądź stwierdzają ich ich ścisły związek, prowadząc nawet do ich identyfikacji (normatywizm), bądź też oddzielają je od siebie, traktując jako prawo rozmaite reguły społ. okresu przedpaństwowego  lub też reguły, które w okresie istnienia państwa nie należą do systemu prawa obowiązującego (tzw. pluralizm prawny). Każdy typ prawa może się wyrażać w różnych formach prawa, przez które rozumie się sposób powstawania norm prawnych. Istnieją dwie podstawowe formy prawa: stanowienie (ustawodawstwo, umowa) oraz praktyka (zwyczaj, orzecznictwo). Akty normatywne, w których powstają normy prawne, nazywa się często źródłami prawa. Normy prawne to reguły zachowania się, tworzące prawo i wyrażone w przepisach prawnych. Prawną formę buduje się z elementów zawartych w przepisach prawnych jako regułę o określonej strukturze, która, wg rozpowszechnionych poglądów, ma charakter konwencjonalny. Norma prawna jest wyrażona w języku prawnym, który ze względu na potrzeby funkcjonowania prawa różni się od języka potocznego, co wpływa na wykładnię prawa. Szeroko dyskutowane zagadnienie prawdy i fałszu norm odgrywa poważną rolę w związku z zastosowalnością reguł logiki do powiązań między normami występującymi w rozumowaniach prawniczych.

.
PRAWO Strony polecane:
.
MOC / PRAWO aktywa Henryk Jan Dominiak DOMINIAK AH® portal 1 Henryk Jan Dominiak DOMINIAK AH™ portal.

Comments are closed.