PAKT

Grudzień 9, 2017

PAKT. 

PAKT.

PAKT dotyczy umowy użyczenia dzialki 4549/26 (użytek: „B”) o pow. 331 m2 na czas nieoznaczony.

.

PAKT DOMINIAK AH™

DOMINIAK AH™

.

.

PAKT UMOWA UŻYCZENIA RU.GGN.6845.216.2016 Nr GGN.6845.185.27.2016.AW.

zawarta w dniu 11 sierpnia 2016 roku w Tychach, pomiędzy Gminą Miasta Tychy, 43 — 100 Tychy, al. Niepodległości 49, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta, w imieniu której występują: 

mgr Igor Śmietański – Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej

mgr Anna Grudka Kierownik Referatu Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

zwaną w dalszym ciągu umowy „Użyczającym”

a Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak, 43 — 100 Tychy, ul. Żwakowska 8/66 reprezentowanym przez Henryka Jana Dominiaka – Dyrektora Muzeum

zwanym w dalszym ciągu umowy „Biorącym do używania”.

Działając na podstawie art. 13 i 25 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015. 1774 z późn. zm.), art. 710 i kolejne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2016. 380 z późn. zm.) została zawarta umowa treści następującej:

.

§1

Użyczający użycza Biorącemu do używania nieruchomość gruntową położoną przy ul. Żwakowskiej, stanowiącą działkę nr kat: 4549/26 (KA1T100040410/9, użytek: „B”) o pow. 331 m2 (wg załącznika mapowego stanowiącego integralną część niniejszej umowy), będącą własnością Gminy Miasta Tychy, z przeznaczeniem na cele zieleni i organizację spotkań kulturalnych organizowanych przez Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak na okres od dnia 1 sierpnia 2016 roku na czas nieoznaczony.

.

§2

Biorący do używania oświadcza, że przedmiot użyczenia jest mu znany w stanie, w jakim się znajduje w dniu zawarcia niniejszej umowy i zobowiązuje się używać przedmiot użyczenia zgodnie z przeznaczeniem.

.

§3

W okresie trwania umowy Biorący do używania zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów, związanych z utrzymaniem użyczonego terenu (w tym podatek od nieruchomości, rolny i leśny).

.

§4

1. Biorący do używania zobowiązany jest utrzymywać przedmiot użyczenia w należytym stanie technicznym i estetycznym w okresie całego roku, a w szczególności w okresie zimy.

2. Biorący do używania ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną w przypadku szkód powstałych w wyniku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

.

§5

1. Użyczający zastrzega sobie prawo każdorazowego bezpłatnego wejścia w teren dla odpowiednich służb w celu usunięcia awarii podziemnego uzbrojenia terenu przebiegającego przez działkę, budowy bądź przebudowy sieci bez prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Biorącego do używania wobec Użyczającego, lub wyspecjalizowanej firmy działającej w imieniu i na rzecz Użyczającego. 2. Użyczający zastrzega sobie prawo do wydania zgody na wejście w teren na rzecz inwestorów prywatnych w celu budowy lub wymiany istniejących sieci infrastruktury. 3. Wszelkie nakłady poniesione na gruncie gminy zgodnie z § 1 nie podlegają zwrotowi.

1. 

.

§7

1. Niniejszą umowę strony mogą rozwiązać w każdym czasie za obopólnym porozumieniem.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Użyczającego bez wypowiedzenia przed upływem terminu, na który została zawarta w przypadku, gdy nieruchomość jest niezbędna w celu realizacji zadań miasta Tychy.

3. W przypadku naruszenia przez Biorącego do używania postanowień niniejszej umowy, Użyczającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz prawo dochodzenia odszkodowania za ewentualne szkody powstałe z winy Biorącego do używania. 

4. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

. 

§8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu obustronnie podpisanego.

. 

§9

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

. 

§10

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Użyczającego.

. 

§ 11

Niniejszą umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Biorący do używania.

. 

Użyczający:

pieczęć

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

DS GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

mgr Igor Śmietański. 

podpis. 

.

pieczęć

KIEROWNIK REFERATU

Regylacji Stanów Prawnych Nieruchomości

mgr Anna Grudka.

podpis.

.

Biorący do używania:

pieczęć:

DYREKTOR MUZEUM MINIATUROWEJ SZTUKI

PROFESJONALNEJ HENRYK JAN DOMINIAK 

w TYCHACH 

artysta rzeźbiarz Henryk Jan Dominiak 

podpis. 

.

Otrzymują:

1. 1 x Biorący do używania,

2. 1 x Wydział Podatków i Opłat w/m,

3. 1 x GGN a/a.

. 

.

PAKT / ARTYKUŁY.


BIP WĘZŁOWY .

 Projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b dla Muzeum . 

 Porozumienie w sprawie E-22b z KMP w Tychach .

 Dotyczy opinii wydanej przez MZUiM w Tychach na temat stałego oznakowania E-22b przy ulicy Żwakowskiej .

 Uzgodnienie Regulamin z Ministrem MKiDN – utworzone 4 działy muzeum: 

 Dział: MalarstwaRysunku i Grafiki . 

 Dział Rzeźby i Ceramiki.

 Dział Falerystyki, Weksylologii, Heraldyki, Symboliki i Emblematyki.

 Dział Broni Białej.

• Numer identyfikacyjny REGON .

• OC POLISA NR : 908557196857 .

• Wszczęcie postępowania administracyjnego (usunięcie brzozy z działki 4549/26) .

• DECYZJA na wycinkę drzewa .

 Znak muzeum PRAWO OCHRONNE NR 287521 .

.

PAKT Linki zewnętrzne.


https://www.polska.travel/pl/muzeum/muzeum-miniaturowej-sztuki-profesjonalnej-henryk-jan-dominiak-w-tychach/ .

https://www.bip.gov.pl/subjects/32916,Muzeum+Miniaturowej+Sztuki+Profesjonalnej+Henryk+Jan+Dominiak+w+Tychach.html  

Comments are closed.