KURS

Grudzień 29, 2015

HASŁO / KURS / KAMEA.

KURS / KAMEA / HASŁO — K — 14, A — 1, M — 17, E — 7, A — 1 LITERA ALFABETU POLSKIEGO.

KURS / KAMEA — strona prezentuje zgromadzone słownictwo na litery „K — A — M — E — A”.

.

KURS / KAMEA / Rok założenia Muzeum 22 października 2013 Wizytówka Muzeum 2 a

KURS / KAMEA / Rok założenia Muzeum 22 października 2013

.

KURS – KA.

.

KAMEA – garb gemma uplastyczniana reliefem (rytem) nieckowatym. 

KAMIENIE JUBILERSKIE – bryła skalna szlachetna i upiększająca (ozdobna) niesfałszowana co więcej wynikowa. Statystycznie doprowadzana do perfekcji, zajmuje miejsce w wyrobach jubilerskich.

KAMIZARDOWIE [franc. camisards < łac. camisia ’koszula’], chłopi — uczestnicy powstania 1702–05 w pd. Francji (Langwedocja), walczący pod wodzą czeladnika piekarskiego Jean Cavalier przeciw feudalnemu wyzyskowi. Główną przyczyną wybuchu powstania było odwołanie 1685 przez Ludwika XIV → Edyktu nantejskiego, które wywołało represje ze strony katolików wobec hugonotów. Powstanie kamizardów zostało stłumione przez wojska król. (niektóre oddziały walczyły jeszcze do 1713).

KAMIZELKA [franc. < łac.], ubiór męski bez rękawów, okrywający plecy i piersi, z głębokim wcięciem z przodu, noszony pod wierzchnim odzieniem. Często tył wykonuje się z innej tkaniny. Znana od XIV w. W XVIII i końcu XIX w. noszona też przez kobiety. Występuje często w stroju ludowym.

KAMLOT, kamelot [franc. camelot < arab.], włók. miękka tkanina z wełny wielbłądziej (czesankowej), o splocie skośnym (tkackie sploty). Używana na płaszcze, pledy itp.

KAMORRA, wł. camorra, tajna organizacja przestępcza, działająca gł. 1830–70 w Królestwie Neapolu. Wykorzystywana do celów polit. w okresie rządów absolutystycznych (Ferdynanda II). Dopuszczała się oszustw, zabójstw i rabunków. Po zjednoczeniu Włoch i likwidacji Królestwa Neapolu kamorra, wykorzystując separatyzm południa Włoch i istniejące w kołach reakcyjnych nastroje proburbońskie, utrudniała działalność rządu ogólnowłoskiego. Kamorra to odpowiednik sycylijskiej mafii.

KAMPANIA [franc., wł.], wojsk. ogół operacji strategicznych, przeprowadzanych na danym teatrze działań wojennych wg zamiaru naczelnego dowództwa i przez nie kierowanych, dla osiągnięcia jednego z pośrednich celów wojny. W rezultacie przeprowadzanej kampanii następuje zmiana ogólnego położenia strategicznego stron walczących oraz zmiana stosunku ich sił. W rozumieniu współczesnym kampania obejmuje zazwyczaj siły kilku frontów (grup armii), z udziałem wojsk rakietowych, lotn. oraz powietrznodesantowych. W rejonach nadmorskich — także marynarki wojennej. Zasięg kampanii wzdłuż i w głąb frontu wynosi zazwyczaj setki kilometrów.

KAMPANIA [franc., wł.], okres, w którym uruchamia się urządzenie produkcyjne i wykonuje intensywne prace w celu wyprodukowania pewnej dużej ilości wyrobu (np. kampania cukrownicza, kampania wielkiego pieca).

KAJAKI – kajakarstwo płaskie i górskie. To ostatnie dzieli się na slalom i zjazd, Wyróżnia się więc trzy typy zawodów.

KANADYJKI – wyścigi odbywają się na dystansie 500 m i 1000 m na łodziach jedno- i dwuosobowych, a niekiedy siedmioosobowych.

KAPITAŁ są to czynniki wytwórcze, takie jak: budynki, narzędzia, wyposażenie i inne produkty, znajdujące się w posiadaniu gospodarstw domowych, firm lub rządu.

KAPITAŁ LUDZKI, czyli zakumulowane umiejętności i wiedza ludzi nabyte dzięki edukacji i szkoleniu.

KAPITAŁ (zasoby kapitałowe) jest to jeden z rodzajów czynników wytwórczych, który tworzą dobra uprzednio wyprodukowane, po to, aby je wykorzystać do produkcji innych dóbr i usług. Zasoby kapitałowe zawierają również kapitał ludzki.

KARAT – jednostka masy kamieni szlachetnych i ozdobnych oraz kamieni organicznych (ct) równa 200 mg (0,2 g). Nazwa pochodzi od drzewa zwanego chlebem świętojańskim – szarańczyna strąkowego (Ceratonia siliqua), którego nasiona o bardzo wyrównanej masie (keration czyli rożek) służyły już w starożytności jako swoiste odważniki.

KAROL V (imperium) – Karol urodził się we Flandrii. Po ojcu odziedziczył Holandię, po matce – królestwa Hiszpanii, Neapolu i Sycylii. W 1519 r. został głową Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, przybierając tytuł Karola V. Na jego polecenie hiszpańscy konkwistadorzy podbili Amerykę Środkową i część Ameryki Południowej.

.

KURS – KO.

.

KOMPUTER KWANTOWY – konsekwencje zbudowania działającego komputera kwantowego nie będą tylko ograniczone do upadku kryptografii, jaką znamy dziś. Taka moc obliczeniowa w rekach odpowiednich grup interesów, publicznych czy prywatnych, może spowodować zmianę rozkładu sił na świecie. Walka o pierwszeństwo w rozwoju tej technologii może się stać kolejnym wyścigiem technologicznym naśladującym wyścig zbrojeń z drugiej połowy XX w. Nie szokuje nikogo, że rozstrzygająca przewaga w tej dziedzinie może być trzymana w tajemnicy z powodów bezpieczeństwa narodowego. Czy istnieje gdzieś na świecie, w chłodzonym podziemnym tunelu, komputer kwantowy czekający na pełne uruchomienie, aby zmienić na zawsze nasze życie?.

KONFLIKT jest to sytuacja, w której każda ze stron dąży do przeciwnego celu.

KONKURENCJA jest to rywalizacja uczestników rynku o zdobycie jak największych korzyści ze swej działalności, np dążenie producentów do osiągnięcia maksymalnych zysków.

KONSUMPCJA jest to proces zużywania dóbr i usług w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich.

KONTAKTOWY APARAT, aparat stosowany w procesach – kontaktowych.

KONTRAST [franc.], psychol. uwydatnienie się pewnej cechy spostrzeganego przedmiotu przy zestawieniu jej z inną, najczęściej przeciwną , cechą tego samego lub odmiennego przedmiotu. Zjawisko to leży u podłoża wielu — złudzeń zmysłowych, które występują przy ocenie wielkości, kierunku, jasności, smaku, temperatury itp. Kontrast współczesny występuje przy jednoczesnym spostrzeganiu przedmiotów. Na przykład w zakresie wrażeń wzrokowych powoduje, że przedmioty małe w zestawieniu z większymi wydają się jeszcze mniejsze i odwrotnie. Barwy jasne na ciemnym tle wydają się jaśniejsze, a ciemne na jasnym tle ciemniejsze. Kontrast następczy występuje wtedy, gdy poprzednie wrażenie potęguje lub osłabia wrażenie następujące po nim, np. wyraźniej odczuwa się różnice temperatury przy przejściu z pomieszczenia ciepłego do zimnego i odwrotnie. W zakresie wrażeń wzrokowych kontrast następczy przejawia się w postaci — powidoków. Kontrast odgrywa dużą rolę w życiu emocjonalnym. W wielu wypadkach uczycie przykrości lub przyjemności występuje tylko wskutek kontrastu ze stanem poprzednim. Może ono być również spotęgowane lub osłabione przez kontrast.

KONTRASZOT [łac.-niem.], na statku lina działająca w przeciwną stronę niż — szot, utrzymująca wraz z nim bom w określonym położeniu.

KONTUR [franc.], zarys kształtu postaci lub przedmiotu. Linia obwodząca motyw przedstawiony na rysunku lub malowidle i odgraniczająca jedną płaszczyznę od drugiej. Akcentowanie konturu przez zwiększenie grubości kreski często występuje w malarstwie dekoracyjnym.

KONTUSZ [węg. köntös], wierzchni strój męski wkładany na żupan. Pochodził ze Wschodu. W Polsce pojawił się (poprzez Węgry) w XVI w. Rozpowszechnił się w XVIII w., stając się wraz z żupanem pol. strojem narodowym. Kontusz był rodzajem długiej sukni, sięgającej poniżej kolan. Rozcięty z przodu i zapinany na haftki lub guzy. Górna część była zawsze rozpięta i odsłaniała żupan. Cechą charakterystyczną kontusza były rozcięte rękawy. Luźno zwisały one ku dołowi, lun zarzucone na plecy, tworzyły tzw. wyloty. W XVI w. kontusz był najczęściej sukienny, później jedwabny lub kamlotowy. Zimą podbijany lekkim futrem. Barwa kontusza była zazwyczaj jaskrawa, ciemniejsza jednak od żupana, podszewka z reguły innego koloru. Uzupełnieniem kontusza był pas tkany (kontuszowy) i konfederatka. W 1778 r. ustalono przepisowe barwy kontusza i żupana dla poszczególnych województw, nadając im charakter munduru wojewódzkiego. W Królestwie Kongresowym kontusz nosili posłowie na sejm oraz sędziowie. W 2 poł. XIX w. kontusz był używany w sferach arystokracji, jako strój uroczysty.

KOSTARYKA leży na środkowoamerykańskim przesmyku pomiędzy Nikaraguą a Panamą. Strefy przybrzeżne Oceanu Spokojnego i Morza Karaibskiego otoczone są bagnami namorzynowymi i białymi, piaszczystymi plażami. Górskie wnętrze jest często nawiedzane przez trzęsienia ziemi i erupcje wulkaniczne. Kostaryka była hiszpańską kolonią od 1570 r., do chwili uzyskania niepodległości w 1838 r. przez większość tego okresu gospodarka uzależniona była od eksportu kawy. W ostatnim dziesięcioleciu spadek cen kawy połączony ze zniszczeniami spowodowanymi trzęsieniami ziemi oraz imigracją uchodźców z rozdartych wojną sąsiednich krajów stały się przyczyną trudności.

KOSZTEM ALTERNATYWNYM w ekonomii określamy mianem optymalną szansę, od której odstępujemy dokonując wyrazistego wyboru. Wiemy już, że ludzie gospodarując – czyli dążąc do otrzymania możliwie najwięcej z tego, co mają – zmuszeni są do wyboru, czyli zawsze w podejmowaniu decyzji muszą brać pod uwagę koszty alternatywne. Na przykład firma dysponująca ograniczonymi funduszami musi wybrać między kupnem samochodu a komputera. Jeśli zdecyduje się na komputer, to kosztem pieniężnym będzie cena zapłacona za komputer oraz poniesione koszty transportu i instalacji, kosztem alternatywnym natomiast będzie samochód. Pełen rachunek ekonomiczny uwzględnia oprócz kosztów pieniężnych (księgowych) także i koszty alternatywne.

.

KURS – KR.

.

KRUCJATY – w XII i XIII w. krucjaty organizowane przez Kościół cieszyły się wielkim powodzeniem. Z Francji, Anglii, Niemiec wyruszyły w wielkiej liczbie chrześcijańscy rycerze. Jechali wyzwalać Jerozolimę z rąk muzułmanów, ku chwale Boga, ale także dla przygody.

KRZYWA PODAŻY pokazuje graficznie ilość dobra, jakie producenci chcą dostarczyć na rynek, przy każdym poziomie ceny w danym okresie.

KRZYWA POPYTU ujawnia sugestywnie ilość dobra, w jakie wspólnota chce wyekwipować się, innymi słowy  rangę popytu przy każdym poziomie ceny w rozdysponowanym stanie zaawansowania.

KRZYWE OBOJĘTNOŚCI są to krzywe pokazujące wszystkie kombinacje różnych ilości dwóch dóbr dające taką samą użyteczność całkowitą.

.

KURS – KU.

.

KUPNO NA OTWARTYM RYNKU polega na kupowaniu przez bank centralny papierów wartościowych od banków i ludzi, co prowadzi do zwiększenia rezerw banków, zwiększenia kredytów i wzrostu  podaży pieniądza.

KURS AKCJI to współczynnik akcji dopuszczonych do sprzedaży giełdowej.

KURS WALUTOWY jest to cena pieniądza zagranicznego wyrażona w pieniądzu własnym, np. 25 000 zł za jednego dolara amerykańskiego, czyli określa ona stosunek, w jakim waluty tych krajów są nawzajem wymieniane.

.

KURS – KW.

.

KWAS FOLIOWY (listny, pteroiloglutaminowy) występuje w zielonych warzywach (szpinak) i tkankach zwierzęcych, takich jak: wątroba, nerki, trzustka. Ulega syntezie w przewodzie pokarmowym pod wpływem bakterii. Mechanizm działania kwasu foliowego polega na aktywności fragmentów jednowęglowych, czyli pochodnych kwasu mrówkowego. Aktywny kwas mrówkowy w połączeniu z kwasem foliowym stanowi koferment F. Fragmenty aktywnego mrówczanu decydują o syntezie puryn, dlatego kwas foliowy jest niezbędny dla syntezy kwasu dezoksyrybonukleinowego – podziały komórek nie mogą odbywać się bez kwasu foliowego. Typowym obrazem niedoboru kwasu foliowego u ludzi jest tropikalna choroba sprue. W następstwie tej choroby dochodzi do niedokrwistości makrocytarnej i zaburzeń przewodu pokarmowego z długotrwałymi biegunkami. U szczurów brak kwasu foliowego prowadzi do powstania agranulocytozy (brak leukocytów), która ustępuje po podaniu kwasu foliowego.

KWOTA IMPORTOWA jest to ograniczona ilość dobra, jaka może być importowana.

⋅ KAMEA / Kategoria:

• Kinga.

• Królowa.

• Król.

• Ryba.

• Muzeum medali założone w 2013 roku przez Henryka Jana Dominiaka.

• Czarny łabędź.

⋅ KAMEA / Abecadło K — A — M — E — A.

A — Ą — B — C — Ć — D — E — Ę — F — G — H — I — J — K — L — Ł — M — N — Ń — O — Ó — P — R — S — Ś — T — U — W — Y — Z — Ź — Ż.

KURS – Strony polecane.

KURS – Portal Społecznościowy.

KURS – Grażyna Dominiak.

Comments are closed.