Konsensus udostępnienia eksponatów Nr 1 2014 zawarty w Nowej Rudzie

26 stycznia, 2014

Konsensus udostępnienia eksponatów Nr 1 2014 zawarty w Nowej Rudzie cropped-logo-Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-DOMINIAK-AH.png

Konsensus udostępnienia eksponatów Nr 1 2014 zawarty w Nowej Rudzie

kronika dobrej zmiany koleżeńskie zachowanie konkurs fotograficzny kraj polska czy rzeczpospolita polska autor Henryk Jan Dominiak

UMOWA UŻYCZENIA Nr 1/2014

Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego Muzeum Dominiak Certyfikat ISO 9001 PN-EN ISO 90012015-10 ISO 9001 2020 -1

Muzeum Dominiak CERTYFIKAT JAKOŚCI - Europejska Gwiazda Obiekt Historyczny EG 2020 -1 Muzeum Dominiak CERTYFIKAT JAKOŚCI – EUROPEJSKI LIDER JAKOŚCI- ELJ 2020 -1

Muzeum Dominiak - CERTYFIKAT EUROPEJSKA GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI - EGNJ 2020 -1 Muzeum Dominiak - CERTYFIKAT POLSKA GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI - PGNJ 2020 -1

Konsensus udostępnienia eksponatów Nr 1 2014 zawarty w Nowej Rudzie, w dniu 26 stycznia 2014 roku, pomiędzy:

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

ul. Żwakowska 8/66

43-100 Tychy

NIP 646-114-56-79

reprezentowanym przez:

Henrykiem Janem Dominiakiem – Dyrektorem Muzeum

zwanym w dalszej części umowy Użyczającym

a

PUT „Kopalnia Węgla”

Barbara Korbas

ul. Obozowa 4

57-401 Nowa Ruda

NIP 692-167-29-50

reprezentowanym przez:

Barbarę Korbas – Właściciela

zwanym w dalszej części umowy Biorącym

§ 1

Przedmiotem umowy jest nieodpłatne użyczenie dzieł sztuki, zwanych dalej Eksponatami, wyszczególnionych w załącznikach stanowiących integralną cześć niniejszej umowy, na potrzeby wystawy organizowanej przez Biorącego.

1. Miejsce wypożyczenia: Nowa Ruda

2. Czas trwania wystawy: 1.02-31.03.2014

3. Biorący zobowiązuje się wykorzystać Eksponaty stanowiące przedmiot niniejszej umowy wyłącznie w celu określonym w § 1 pkt 1 niniejszej umowy.

§ 2

1. Użyczenie następuje od dnia 26.01.2014 do dnia 7.04.2014, i w tym terminie Eksponaty winny być zwrócone Użyczającemu.

2. W uzasadnionych przypadkach Użyczający może zażądać wcześniejszego zwrotu Eksponatów.

3. Ewentualne zmiany terminów odbioru lub zwrotu Eksponatów winny być uzgadniane z Biorącym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, i potwierdzone pisemnym aneksem pod rygorem nieważności.

§ 3

1. Odbiór i zwrot Eksponatów, stanowiących przedmiot niniejszej umowy nastąpi w siedzibie Biorącego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w terminie uzgodnionym przez strony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowić będzie integralny załącznik do niniejszej Umowy.

3. Biorący ponosi ograniczoną odpowiedzialność za użyczone Eksponaty od momentu ich wydania przez Użyczającego do momentu zwrotu na zasadach określonych w § 6 pkt 1-3.

4. Biorący zobowiązany jest zwrócić użyczone Eksponaty Użyczającemu w stanie nieuszkodzonym.

§ 4

1. Biorący pokrywa koszty przechowywania i należytego utrzymania użyczonych Eksponatów.

§ 5

1. Użyczone Eksponaty nie mogą być poddawane żadnym zabiegom konserwatorskim, jak również oczyszczaniu, wyjmowaniu z ram, pobieraniu próbek do analizy, bez uprzedniej, pisemnej zgody Użyczającego.

§ 6

1. Użyczający oświadcza że wszystkie użyczane Eksponaty są ubezpieczone na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia.

2. Biorący nie ponosi dodatkowych kosztów ubezpieczenia Eksponatów poza kosztami ogólnego ubezpieczenia budynku, w którym znajdować się będzie wystawa.

3. Strony uzgodniły że wszelkie roszczenia związane z uszkodzeniem użyczonych Eksponatów będą dochodzone u ubezpieczyciela Użyczającego.

§ 7

1. W razie uszkodzenia Eksponatów Biorący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Użyczającego o zaistniałej szkodzie.

§ 8

1. Biorący może publikować, filmować, fotografować użyczone Eksponaty w celach promujących wystawę.

2. Biorący zobowiązany jest do umieszczenia we wszelkich podpisach, etykietach, publikacjach i innych materiałach informacji określającej właściciela obiektów w brzmieniu: „Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak”.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie sprawy sporne mogące wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Biorącego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

4. Umowa ta została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Użyczający Biorący

Załączniki:

1. Wykaz eksponatów działu „Rzeźba”, poz. 1-33

2. Wykaz eksponatów działu „Ceramika”, poz. 1-4

3. Wykaz eksponatów działu „Rysunek”, poz. 1-32

4. Wykaz eksponatów działu „Painting”, poz. 1-29

5. Wykaz eksponatów działu „Broń”, poz. 1

Kord

Kord

6. Wykaz eksponatów działu „Grafika”, poz. 1-14

7. Wykaz eksponatów działu „Phalerae”, poz. 1-33

8. Wykaz eksponatów działu „Symbole”, poz. 1-42

9. Wykaz eksponatów działu „Emblematy”, poz. 1-61

10. Wykaz prac wypożyczonych i pektorału „ Skarabeusz nr 1”, poz. 1-7

.

Konsensus udostępnienia eksponatów Nr 1 2014 zawarty w Nowej Rudzie


Wytworzone przez: Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 27 stycznia 2014

Komentarze.

.

Konsensus udostępnienia eksponatów Nr 1 2014 zawarty w Nowej Rudzie  – kategoria:


621.

.

Konsensus udostępnienia eksponatów Nr 1 2014 zawarty w Nowej Rudzie Prus 2 (Wilczekosy) polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.

 

Comments are closed.

Content | Menu | Access panel
Accessibility