KKM Katowicka Karta Mieszkańca rabat na wejście

26 stycznia, 2022

KKM Katowicka Karta Mieszkańca rabat na wejście

KKM Katowicka Karta Mieszkańca rabat na wejście to strona internetowa traktująca o unii zawartej dnia 2022-01-26 pomiędzy Miastem Katowice, a poniższym Muzeum.
KKM Katowicka Karta Mieszkańca rabat na wejście cropped-logo-Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-DOMINIAK-AH.png

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach ma przyjemność poinformować Państwa o uzielonym 50% rabacie dla posiadaczy Katowickiej Karty Mieszkańca na bilet wstępu do niniejszej placówki w miejscu jej stałej siedziby przy ulicy Żwakowskiej 8/66 w Tychach oraz na imprezy plenerowe przez nią organizowane na terenie całego kraju. Dodatkowo informujemy iż cennik wstępu do Muzeum jest dostępny na cybernetycznym obszarze płachty internetowej Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach na stronie BIP 1 – CENA BILETU.
Data opracowania karty internetowej: 2022-01-26.
Data końcowego kluczowego uaktualnienia: 2022-02-06.


KKM Katowicka Karta Mieszkańca rabat na wejście
Podłoże jeśli chodzi o tożsamość z prawodawstwem: Przytoczony internetowy punkt widzenia, z podawanymi do publicznej wiadomości informacjami muzealnymi tj. Porozumieniem w sprawie udzielania zniżek na wstęp do placówki, jest z grubsza analogiczny do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przejrzystość cyfrowej interpelatorów internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Przedstawiony konsensus jest nieczęstym dokonaniem aktywności muzeum i waży o jego integracji ze społecznością – dzieci i młodzieży – mieszkańców miasta Katowice. Bez wyjątku upusty są ukierunkowane do dysponentów KKM. Przybliżona treść porozumienia zamieszczona jest u dołu:

KKM Katowicka Karta Mieszkańca rabat na wejście – Zawartość umowy

Porozumienie nr 9/2022
zawarte w dniu 26.01.2022r. w Katowicach
pomiędzy
Miastem Katowice w imieniu, którego działa Prezydent Miasta Katowice, z siedzibą
w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, którego reprezentują:
Wiceprezydent Miasta Katowice – Jerzy Woźniak
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej – Jolanta Wolanin

zwanym w dalszej części porozumienia „Organizatorem programu”
a:
Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach z siedzibą
w Tychach, ul. Żwakowska 8/66, REGON: 243501544,
reprezentowaną przez:
Założyciela i Dyrektora Muzeum – Pana Henryk Jan Dominiak,
zwaną w dalszej części porozumienia „Partnerem”,
zwanymi Stroną lub Stronami

o następującej treści:

 

§ 1
Partner przystępuje do realizacji – w okresie od dnia …………..2022 r. – na czas nieokreślony –
Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca” realizowanego przez Miasto Katowice w ramach
przyjętej uchwały nr XL/870/21 Rady Miasta Katowice z dnia 28 października 2021 r. zmieniającej
uchwałę nr XXIII/556/20 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta
Katowice Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca”, skierowanego do:
a) osób zameldowanych w Katowicach na pobyt stały,
b) osób zameldowanych w Katowicach na pobyt czasowy i rozliczających podatek dochodowy
od osób fizycznych w Katowicach,
c) osób rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Katowicach,
d) osób (w wieku do 18 roku życia) przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej
w Katowicach, wychowawców i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych
w Katowicach,
e) studentów uczelni zameldowanych w mieście Katowice na pobyt czasowy,
f) osób zameldowanych na pobyt czasowy w mieście Katowice, które nie ukończyły 26 roku życia,
g) osób przebywających w całodobowych placówkach pomocy społecznej na terenie miasta
Katowice.

Do korzystania z Programu uprawnione są także dzieci w wieku do 18 roku życia, osób o których
mowa w pkt. a-c”.


§ 2

Partner wprowadza do swojej oferty następujące zniżki, ulgi, preferencje lub uprawnienia
dla posiadaczy imiennych Kart Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca”, których wzór.
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia –zwanych dalej „Użytkownikami Karty”:
– 50% zniżki na bilet wstępu do muzeum,
– zniżka udzielana będzie wszystkim posiadaczom KKM,
– miejsce udzielania zniżki: Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan
Dominiak w Tychach – Tychy ul. Żwakowska 8/66, lub w miejscu gościnnych wystaw,
– zwane dalej „ulgami i zniżkami”.

§ 3
Partner zobowiązuje się do finansowania udzielonych ulg i zniżek we własnym zakresie, a z tytułu
realizacji postanowień niniejszego porozumienia Strony nie będą kierować wobec siebie żadnych
roszczeń finansowych.


§ 4
Partner zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych Użytkowników Karty zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) i niewykorzystywania tych danych do celów nie związanych bezpośrednio
z obsługą Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca”.


§ 5
Organizator Programu dostarczy/udostępni Partnerowi materiały informacyjne (np. naklejkę
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia) dotyczące Programu
pn. „Katowicka Karta Mieszkańca” w formie papierowej/elektronicznej, a Partner zobowiązuje się
do udzielania informacji o tym Programie wszystkim zainteresowanym, np. poprzez zamieszczenie
na swojej stronie internetowej informacji o udzielanych w ramach Programu ulgach i zniżkach.

 

§ 6
Organizator Programu umieści na swojej stronie internetowej informacje o określonym
w niniejszym porozumieniu zaangażowaniu Partnera w Program oraz dane teleadresowe Partnera,
jego logo i informację o jego stronie internetowej wraz z jej adresem.


§ 7
1. Każdej ze Stron porozumienia przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez
przekazanie drugiej Stronie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu niniejszego porozumienia.
2. W przypadku rażącego naruszenia zapisów niniejszego porozumienia może ono zostać
rozwiązane w trybie natychmiastowym bez zachowani okresu określonego w pkt. 1.

 

§ 8
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
1. Sprawy wynikające z realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygane polubownie.
2. Ewentualne spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Urzędu Miasta Katowice.


§ 10
Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
ORGANIZATOR PROGRAMU        PARTNER

Comments are closed.

Content | Menu | Access panel
Accessibility