Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności zredagowana na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. Reasumując tyczy dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”.

Deklaracja Dostępności cropped-logo-Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-DOMINIAK-AH.png

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Podsumowując oświadczenie w sprawie dostępności ma z pewnością zastosowanie do strony internetowej Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-17. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31.
Deklaracja Dostępności

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Bezsprzecznie strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 2. Ze względu na fakt, że część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 3. W związku z brakiem odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 4. Gdyż występuje brak cyfrowego wirtualnego spaceru ponieważ został w roku 2019-06-20 z wizytówki mapy Google unieważniony.
 5. Wszak zdefiniowane treści mogą być zapisane niewystarczająco komunikatywnym językiem.
 6. Z uwagi na fakt iż przy poszczególnych produktach graficznych (zdjęcia, plakaty) występuje brak dokładnych opisów.

Wyłączenia:

 1. Bowiem mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 2. Jako, iż filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Pokrótce oświadczenie skomponowano dnia: 2019-06-03. Generalnie deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej bezsprzecznie przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Deklaracja Dostępności Deklaracja DostępnościDeklaracja Dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Komunikaty zwrotne i dane do kontaktu: W przypadku problemów wobec dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Bez wątpliwości osobą kontaktową jest Henryk Jan Dominiak, arhen-dominiak@hotmail.com. Z łatwością kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 692 875 944. Niepodważalnie tą samą drogą można z całą pewnością składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Godne uwagi jest to, że można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej postulat. Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz bezwzględnie sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Termin realizacji żądań

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Dlatego też po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich


Deklaracja Dostępności

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 1. Budynek (11-sto piętrowy wielomieszkaniowy wieżowiec na działce nr 4547/26 – własność osób fizycznych i innych osób prawnych w Tychach) jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Wysokościowiec z przodu budynku posiada 3 typowe klatki schodowe z nowoczesnymi windami – zatem dostępne są trzy wejścia do Muzeum. Placówka posiada własny system monitoringu (4 kamery w oknach i 1 kamera nad drzwiami). Nad wejściem do klatek schodowych budynku, na parterze, w windach i na korytarzu 11 piętra są również umocowane kamery (łącznie 12 sztuk), tych właścicielem jest Wspólnota Mieszkaniowa Żwakowska 8-10-12, Kopernika 10-12.
 3. System kamer w oknach podmiotu publicznego. fot. 2015-11-10.
 4. System kamer wejście do podmiotu publicznego klatka 8 lokal 66 parter (lewa strona). fot. dla Deklaracja dostępności 2021-04-24.
 5. System kamer w windach klatek 8, 10, 12 w budynku z podmiotem publicznym. fot. 2021-04-24.
 6. Żwakowska klatka 8 – do podmiotu publicznego domofon „MUZEUM” (pierwszy u góry po lewej stronie wykazu), w rogu u góry zamontowana kamera. fot. 2021-04-24.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 1. I – główne wejście do placówki (na parterze lokal 66 – lewa strona) to Nr 8 wzbogacone o schody jednobiegowe proste i podjazd dla niepełnosprawnych i matek z dzieckiem na wózku.
 2. II – dodatkowy dostęp do wystawy muzealnej to Nr 10 udoskonalony o schody jednobiegowe proste i podjazd dla dotkniętych kalectwem i rodzica z niemowlakiem w dwuśladzie. Tu należy wyjechać windą na 10 piętro i korytarzem (11 piętro w prawo) przejść do klatki Nr 8 – po czym zjechać windą na parter lub zejść schodami dwubiegowymi powrotnymi.
 3. III – ostatnia możliwość dojścia do salonu wystawowego to Nr 12 rozbudowanego o schody jednobiegowe proste. Tu warto skorzystać z windy (10 piętro) i korytarzem (11 piętro) udać się do klatki Nr 8 – następnie skierować się windą, która pozwala na bezpieczne przedostanie się na parter.
 4. ul. Żwakowska klatka 12, 10, 8 w budynku z podmiotem publicznym. fot. dla Deklaracja dostępności 2021-04-24.

Opis dostosowań.

 1. W pomieszczeniu zbioru dzieł sztuki znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz miejsca do siedzenia.
 2. Muzeum posiada miejsca do siedzenia, przy których w otoczeniu kolekcji kaktusowatych można napić się kawy lub herbaty i zapoznać z zasadami „Slow muzeum”. 1 – autentyczność. 2 – dominacja jakości nad ilością. 3 – troska o relaks oraz dopasowanie do psychofizycznych możliwości gości. 4 – przyjazna przestrzeń pracy. 5 – edukacja do odbioru slow. 6 – troska o lokalną wspólnotę. 7 – troska o środowisko naturalne.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Przy ulicy Żwakowskiej zainstalowane jest stałe oznakowania E-22b „obiekt na samochodowym szlaku turystycznym”, które kieruje samochody osobowe na bezpłatny parking miejski z dwoma miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Od parkingu do Muzeum prowadzi minimalnie nachylony wybrukowany trakt spacerowy.
 2. Tychy ulica Żwakowska wjazd na nieodpłatny parking miejski z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych. fot. 2021-04-24.
 3. fot. 2021-04-24.
Deklaracja Dostępności

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 1. O ile pies ma założoną odpowiednią uprząż, a jego właściciel dysponuje certyfikatem i świadectwami aktualnych szczepień to zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu z czworonogiem.

W związku z tym uprawnione psy do wejścia to:

 1. „asystent pies” (pies serwisowy) – z osobą niepełnosprawną ruchowo,
 2. „przewodnik pies” – z osobą niewidomą lub niedowidzącą,
 3. „ostrzegający pies” – alarmujący właściciela przed nadchodzącym atakiem: epilepsji, chorób serca,
 4. „szkolony pies specjalnie” – dla osoby mającej znaczny problem ze słuchem lub niedosłyszącej.

Odpowiedzialność za szkody dokonane przez psa

 1. Ważne! Zgodnie z art. 20a ust. 3 Ustawy o rehabilitacji, możliwość korzystania z uprawnień nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego na terenie Muzeum lub klatek schodowych budynku, czy wind.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 1. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu – planowane jest stanowisko online.

Informacja o stosowaniu języka Braille’a.

 1. Niewątpliwie w pomieszczeniu podmiotu publicznego brak opisów w polskim alfabecie Braille’a.
 2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Parking dla rowerów (ogólnie dostępny) przed wejściem do Muzeum

 1. Bezsprzecznie dla osób głuchych i słabosłyszących poruszających się na rowerze.
 2. Dla osób w związku z innymi niesprawnościami poruszających się na rowerze.

Deklaracja Dostępności

Poprawienie obecnej sytuacji opisanej w karcie Deklaracja Dostępności

 1. Przede wszystkim aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo co zostanie ukończone do dnia 2021-12-31.
 2. Z pewnością planowany jest znacznik systemu nawigacyjno-informacyjnego z komunikatem dźwiękowym wyświetlanym przez aplikację na urządzeniu mobilnym użytkowników z niepełnosprawnością wzroku.

Aplikacje mobilne dla karty Deklaracja Dostępności

 1. W związku z brakiem aplikacji mobilnych Deklaracja Dostępności na nich nie występuje.