Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności zredagowana na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”.
Deklaracja Dostępności cropped-logo-Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-DOMINIAK-AH.png
Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.
Data publikacji strony internetowej: 2015-12-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31.
Status pod względem zgodności z ustawą: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • nieosiągalne są szczegółowe elementy odnoszące się do eksponatów i ich dawców, z uwagi na niedosyt gruntownych wskazówek.
 • dostępny cyfrowo wirtualny spacer został w roku 2019-??-?? z wizytówki mapy Google unieważniony, gdyż dla osiągnięcia lepszej pozycji marki na rynku Muzeum przeszło w roku 2019-??-?? rebranding.
 • zdefiniowane treści mogą być zapisane niewystarczająco komunikatywnym językiem.
 • przy poszczególnych produktach graficznych (zdjęcia, plakaty) występuje brak dokładnych opisów.
 • karty dysponują uporządkowaniem, w jakie nie ma sposobności zaangażowania – np. pliki rozpowszechniane są dla informatyków – programistów i nakreślają budowę baz danych urzędowych.
 • pliki dotrwały wydane na światło dzienne stosownie do maksym zaakceptowanych w nieidentycznej instytucji.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej: Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-06-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Henryk Jan Dominiak, arhen-dominiak@hotmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 692 875 944. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Dostępności budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: Budynek (11-sto piętrowy wielomieszkaniowy wieżowiec na działce nr 4547/26 – własność osób fizycznych i innych osób prawnych w Tychach) jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. Wysokościowiec z przodu budynku posiada 3 typowe klatki schodowe z nowoczesnymi windami – zatem dostępne są trzy wejścia do Muzeum. Placówka posiada własny system monitoringu (4 kamery w oknach i 1 kamera nad drzwiami). Nad wejściem do klatek schodowych budynku, na parterze, w windach i na korytarzu 11 piętra są również umocowane kamery (łącznie 12 sztuk), tych właścicielem jest Wspólnota Mieszkaniowa Żwakowska 8-10-12, Kopernika 10-12.
 3. Dostępności korytarzy, schodów i wind: I – główne wejście do placówki (na parterze lokal 66 – lewa strona) to Nr 8 wzbogacone o schody jednobiegowe proste i podjazd dla niepełnosprawnych i matek z dzieckiem na wózku. II – dodatkowy dostęp do wystawy muzealnej to Nr 10 udoskonalony o schody jednobiegowe proste i podjazd dla dotkniętych kalectwem i rodzica z niemowlakiem w dwuśladzie. Tu należy wyjechać windą na 10 piętro i korytarzem (11 piętro w prawo) przejść do klatki Nr 8 – po czym zjechać windą na parter lub zejść schodami dwubiegowymi powrotnymi. III – ostatnia możliwość dojścia do salonu wystawowego to Nr 12 rozbudowanego o schody jednobiegowe proste. Tu warto skorzystać z windy (10 piętro) i korytarzem (11 piętro) udać się do klatki Nr 8 – następnie skierować się windą, która pozwala na bezpieczne przedostanie się na parter.
 4. Opis dostosowań: W pomieszczeniu zbioru dzieł sztuki znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz miejsca do siedzenia.
 5. Miejsce parkingowe dla samochodów: Przy ulicy Żwakowskiej zainstalowane jest stałe oznakowania E-22b „obiekt na samochodowym szlaku turystycznym”, które kieruje samochody osobowe na bezpłatny parking miejski z dwoma miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Od parkingu do Muzeum prowadzi minimalnie nachylony wybrukowany trakt spacerowy.
 6. Informacja o prawie wstępu psa asystenta: O ile pies ma założoną odpowiednią uprząż, a jego właściciel dysponuje certyfikatem i świadectwami aktualnych szczepień to zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu z czworonogiem typu:
  • pies asystent (pies serwisowy) z osobą niepełnosprawną ruchowo,
  • pies przewodnik z osobą niewidomą lub niedowidzącą,
  • pies ostrzegający właściciela przed nadchodzącym atakiem: epilepsji, chorób serca,
  • pies szkolony specjalnie dla osoby mającej znaczny problem ze słuchem lub niedosłyszącej.

  Ważne! Zgodnie z art. 20a ust. 3 Ustawy o rehabilitacji, możliwość korzystania z uprawnień nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego na terenie Muzeum lub klatek schodowych budynku, czy wind.

 7. Informacja o tłumaczu języka migowego: brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu – planowane jest stanowisko online.
 8. Informacja o stosowaniu języka Braille’a: brak opisów w polskim alfabecie Braille’a.
 9. Poprawienie obecnej sytuacji:
  • Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo co zostanie ukończone do dnia 2021-12-31.
  • Planowany jest znacznik systemu nawigacyjno-informacyjnego z komunikatem dźwiękowym wyświetlanym przez aplikację na urządzeniu mobilnym użytkowników z niepełnosprawnością wzroku,

Aplikacje mobilne

    • Brak aplikacji mobilnych powoduje, iż opracowana Deklaracja Dostępności na nich nie występuje.

Deklaracja dostępności – LINKI

     1. DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI – JESTEŚ TU
     2. BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
     3. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
     4. POLITYKA PRYWATNOŚCI
     5. KARTA DUŻEJ RODZINY KDR
     6. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PODMIOTU PUBLICZNEGO
     7. CSIRT GOV – ZGŁASZANIE INCYDENTÓW POWODUJĄCYCH OBNIŻENIE JAKOŚCI ZADANIA PUBLICZNEGO
     8. STRONA GŁÓWNA
     9. DZIAŁ MALARSTWA RYSUNKU GRAFIKI
     10. DZIAŁ RZEŹBY CERAMIKI
     11. DZIAŁ FALERYSTYKI WEKSYLOLOGII HERALDYKI SYMBOLIKI EMBLEMATYKI
     12. DZIAŁ BRONI BIAŁEJ
     13. ULICA ŻWAKOWSKA
     14. [ masz prawo propozycji linku w odniesieniu do karty Deklaracja Dostępności. ]

Deklaracja dostępności – fotografie obiektu na zewnątrz

fotografie przedstawiają istotne elementy związane z Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach, 2013-04-??.

Deklaracja Dostępności MIANO MUZEUM
System kamer podmiotu publicznego w oknach. fot. Henryk Jan Dominiak, 2015-12-14.

Żwakowska klatka 8 10 12 w budynku z Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach podmiot publiczny.
Żwakowska klatka 12, 10, 8 w budynku z podmiotem publicznym, fot. Henryk Jan Dominiak, 2021-04-24.

Żwakowska klatka 8 w budynku z Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach podmiot publiczny.
Żwakowska klatka 8 – do podmiotu publicznego domofon „MUZEUM” (pierwszy u góry po lewej stronie wykazu), w rogu u góry zamontowana kamera. fot. Henryk Jan Dominiak, 2021-04-24.

Deklaracja dostępności – fotografie obiektu wewnątrz

fotografie przedstawiają istotne elementy związane z Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach, 2013-04-??.

System kamer wejście do Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach podmiot publiczny klatka 8 lokal 66 parter
System kamer wejście do podmiotu publicznego klatka 8 lokal 66 parter (lewa strona), fot. Henryk Jan Dominiak, 2021-04-24.

System kamer winda klatka 8 10 12 w budynku z Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach podmiot publiczny
System kamer w windach klatek 8, 10, 12 w budynku z podmiotem publicznym, fot. Henryk Jan Dominiak, 2021-04-24.

Deklaracja dostępności – fotografie wjazdu na parking i miejsc dla osób niepełnosprawnych

Na fotografiach uwidoczniony został darmowy parking własności Gminy Tychy, na którym wyznaczono dwa stanowiska dla osób z kartą parkingową dla niepełnosprawnych. Przysługuje ona (karta) osobie, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, gdzie wyartykułowane jest znaczące ograniczenie perspektywy samodzielnego poruszania się i zawarte są zalecenia do wydania karty parkingowej. W momencie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wskazania takie mogą pojawić się jedynie w przypadku, gdy jej podłożem jest choroba wzroku (oznaczenie 04-0), upośledzenie narządu ruchu (05-R) lub choroba neurologiczna (10-N).

Tychy ulica Żwakowska wjazd na nieodpłatny parking miejski z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych

Tychy ulica Żwakowska wjazd na nieodpłatny parking miejski z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych, fot. Henryk Jan Dominiak, 2021-04-24.

Tychy ulica Żwakowska nieodpłatny parking miejski z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych

Tychy ulica Żwakowska wjazd na nieodpłatny parking miejski z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych, fot. Henryk Jan Dominiak, 2021-04-24.


Deklaracja Dostępności POMIAN herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019-08-02
„Pomian” herb szlachecki autor Henryk Jan Dominiak, 2019-08-02. Etniczny herb wyniosły należący do rodzin osiadłych po pierwsze w Wielkopolsce i na Kujawach. Od 1413-??-?? spotykany również na Litwie. Najstarszy odcisk pieczętny pochodzi z 1306-??-??, w zapiskach sądowych występuje najwcześniej 1402-??-??. Wśród ok. 70 rodzin pieczętujących się Pomianem do najwyższego znaczenia pozdobywali Brudzewscy, Grabińscy, Łubieńscy, na Litwie – Sakowiczowie.