Wojtek Łuka – ślůnski

10 kwietnia, 2023

Wojtek Łuka – ślůnski

Wojtek Łuka – ślůnski je to zajta twůrcy, kerego kůnszt we formie wystowek stałych je we Muzyjům uzmysłowienie – zajta je podle art. 12 pkt 7 edyktu ze dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 848) – „ustawa o dostępności cyfrowej”.

Wojtek Łuka - ślůnski cropped-logo-Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-DOMINIAK-AH.png

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak we Tychach w podsumowaniu, czyni zapewnienie obrazkowości umieszczonego ujęcia internetowego wedle udokumentowanej ordynacji kolumn Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach

Data ponad wszystko publikacji strony internetowej: 2023-04-10. Data rzecz jasna ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-16.

Wojtek Łuka – ślůnski

Wojtek Łuka, po prowdźe, podle danych we dokůmyntach mo: Wojciech Łuka (śl. tum.: Wojćech Uůka) (rodz. 10 marca 1958 r. we Fabrycznym Rejowcu) – polski a ślůnski wspůłczesny twůrca roztomajtych zortůw kůnsztu. Głůwńe malyrz, grafik, rysowńik, historyk kůnsztu, nale tyż publicysta, dźynńikorz a uosobowość Interneca ze Tychůw.

Żywobyće a karjera

Żywobyće a karjera

Rodzůny we mjeśće Fabryczny Rejowjec, we lubelskim wojewůdztwje. Je drůgim synem Władysława – czowjeka marynarki ze Gdyńe, kery robjůł na wodach poru akwynůw a Zofii, kero uod strůny fatra je Marzec. Za bajtla uod 1960. roku mjyszkoł we Świnoujśću, kiej we jedynym liceum mjasta, we 1977. roku zdoł matura we Liceům Uogůlnokształcůncym nůmer 17. Sztudyrowoł na Ślůnskim Uńiwersyteće we Katowicach a Uńiwersyteće Nicolausa Copernicusa we Torůńu. Je tyż absolwyntym Akadymiji Kůnsztu mj. Jůna Matejki we Krakowje, kiej dostoł stopjyń magistra a kiej ůng. poczůntku 2015. roku zaczůn tyż doktorat ze kůnsztu. We lotach 1988–1991 zaznaczůł swojo uobecność tyż we dźedźińy architektury, rzeźby a kůnsztu mjejskiego – robjůł kej plastyk mjejski magistratu mjasta Tychy. Uod 1994. roku bůł spůłzołożyćelym Działu Grafiki mjeśůnczńika Ślůnsk a uostoł jego pjyrszym kerowńikym. Uod 1 paźdźerńika 2019 kurator Mjejskej Galeryji Kůnsztu OBOK we Tychach.

Żyće prywatne

Chajtnůn śe pjyrw we 1980. roku s Anną, drugi roz chajtnůn śe we 2002. roku s Magdaleną Ewą, kero uod strůny fatra je Brańka. Mo trzych bajtlůw, to je dwůch synkůw (Jakub – rodz. 1981. roku, Maksym – rodz. 2003. roku) a jedno cera (Marta – rodz. 2000. roku).

Projekty twůrcze

  • We 1984. roku we Tychach, zadebjutowoł cyklym grafik Bariery. Ze kůńcym 1987. roku Poduszki – (we lotach 2004–2007), Sny, Kuszenie – (napoczůn we 2005. roku) a Oko Bůga.
  • Krům roboty jako prasowy grafik, rysownik a publicysta, Łuka publikowoł je we cajtůngu Ślůnsk, bez wele dwa a půł tyśůnca wielośći zasobůw ze rysůnkůma, szkicůma, grafikůma atp.
  • Projektant logo m. in. lo: Ślůnskij Uopery we Bytůmju a cajtůnga Ślůnsk we Katowicach.

Twůrcze ekszperymynta

Bez uokrůngły rok, Łuka uodrůżńo śe uod inkszych polskich artystůw a twůrcůw kerzy sům człůnkůma Ojropejskij Uńije – nowet inszych nojsrogszych malyrzy tajlůw śwjata, tym, co cołki jego uobrozy majům jasne a delikatne farby, je to zrůwnoważůny miszůng prostych farbůw – ajnflus na jego styl mo nojczyńśći kerůnek kery wskazuje symbolizm. We jego uobrozach a rysůnkach przeważajům motywy czowjeka (Homo) – zorta cyckocza ze familije czowjekowatych (Hominidae), raje naczelnych (przez co podle wjelu mjanowany je czynsto kej Rubens, malerym ćoła a kej Rembrandt, malerym duszy). Artista zaznaczůł swojo uobecność tyż we dźedźińy zorty zwjyrza, kero důminuje na planeće Źymja, głůwńy ze domyny pjes. Ńykej tyż trefjajům śe źeliny, kere nojczyńśćij sům trwale przirośńynte dů zola. Uobecne tyż we kulturze Wojtka Łuki sům strůmy, kere połńům ważno rola we przirodźe kiej producynty tlynu, a skirz tego to uůnych uogůlny ksztołt nadźemnyj tajli strůmu poużywoł na uobroz Strům żywobyćo.

Na wspůminanych uobrozach uopatruje śe mocka symbolůw přiuůnčůnych dů scynůw prezyntujůncych żywobyće, artyzm a twůrczo robota artysty. Mjano uůkosymbolizm Łuki, spůmina a uoznaczo żywobyće we rozpuśće cudzołożńikůw abo grzeszńikůw, ńyporzůndek, ńyjakie poszanowańo lo prawa, chaos, ńyrzůnd, wampjyrzůw ze krůlewskigo abo kśůnżyncygo rodu abo strzigůńůw ze poszarpanym uobleczyńym ze prasłowjańskich wjerzyńůw, wrůga agresyjo a přymoc a tyż narkotyki abo wszyjske substancyje psychoaktywne atp. Uůkosymbolizm a Wojtek Łuka sům postaćům sztukůw symbolizujůncům nowo sztuka walki ze terroryzmym, faszyzmym a tajlami prześladujůncymi czornych uobywateli abo s pożůgům wojynnům.

Miniaturowy kůnszt

Ze przełůmowych můmyntůw we jego karjerze bůł rok 2015, kedy to po raz pjyrszy uostoł majstrym miniaturowego kůnsztu. Lo muzyjům artysta stworzůł 30 miniaturowych rysůnkůw. Sům ůune zrobjůne na papiůrze, ze kerych nojbarzi znajůme sům: Drůga Krziżowa, kożdy rysůnek ze sztyrnostu stacyji mo růwne boki, sům to kwadraty kere mojům dugość: 15 mm a szyrokość: 15 mm. Jego inne miniaturowe tu wystawjůne rysůnki we źdźebko zmodyfikowanyj wersyji to m.in.: Śmjyrć, Krůlowo, Krůl abo Fisza, sům formům prostokůnta, kożde dźeło je ekstra růwnoleguobokiem a mo roztomajtno dugość a szyrokość.

Wstawjůny kůnszt udostympniany publicznośći

Po prowdźe na przystrzyńi lot 1984–2023, znůmy wspůłczesny artysta, twůrca a czowjek – chop swjůnzany ze Ślůnskym, Wojtek Łuka swoje dźeła wiela razy udostympnił publiczności we formie wystowek stałych abo czasowych we kreju a tyż na terytoryjům innych państwůw śwjata, skiż czygo mo wielgi ajnflus na kultura.

Proce we Muzyjům

Jego proce idźe uobejzdrzeć we:

Muzyjům Archidiecezjalnym we Katowicach, tu wystawjůne sům rysůnki a akwarele ze cyklu Sny.

Muzyjům Ślůnska Ćeszyńskigo we Ćeszynie, lo kerygo projektowoł – wystawjůna grafika przedstowjo Widok na Zůmek (Ćeszyn), 1980, akwaforta.

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak we Tychach.

Proce kajś ińdźi

Przede wszyjstkym symboliczno, reprezyntacyjno, analityczny a przirodniczy charakter proc Łuki sprawił, iże na źymskij kugle, uůnygo prace sům m.in. we: Polsce (we śedźibje pisorza Tadeusza Różewicza, kero nojduje śe na hulicy Zygmunta Starego 28. we Gliwicach). Sům we Francyji, we Zjednoczůnych Sztatach, we Kanadzie, we Mjymcach, we Italije. Trefjůły tyż na terytoryjům ntp. Szwecyje a Japůńiji.

Nadgrody

We 2010. roku za cołko twůrczość dostoł uodznaczynio uod Ministra Kultury i Norodnyj Erbowizny za zasugi we upowszechnianiu Kultury Polskiej, we 2016. roku bůł tyż laureatym Nadgrody Prezydynta Mjasta Tychy we dziedzinie Kultury a we 2007. roku uod Sejmiku Ślůnskigo Wojewůdztwa prziznono mu srebrne a złote uodznaczynio we uznańu uůnego zasug dlo rozwoju a upowszechnianiu ślůnskigo wojewůdztwa. We 1985. roku nagrodzůny nadgrodům pode mjanym Józefa Gielniaka.

Comments are closed.

Content | Menu | Access panel
Accessibility