List licencja mapa kartogram kartodiagram różnorodne opracowanie kartograficzne

Listopad 7, 2020

List licencja mapa kartogram kartodiagram różnorodne opracowanie kartograficzne logo Muzeum DOMINIAK

List licencja mapa kartogram kartodiagram różnorodne opracowanie kartograficzne

List letnie spotkania w muzeum lato ze sztuką lipiec pogoda autor Henryk Jan Dominiak

LIST

List licencja mapa kartogram kartodiagram różnorodne opracowanie kartograficzne – strona dotyczy licencji mapy.

.

list KOLEKCJA

.

List licencja mapa kartogram kartodiagram różnorodne opracowanie kartograficzne.

Tychy dnia: 28/06/2016.

.

Licencja nr GWG-ODGiK.6642.1693.2016_2477_CL1.

.

1. Nazwa organu wydającego licencję:

Prezydent Miasta Tychy wykonujący zadania administracji rządowej.

2. Licencjobiorca:

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak 43-100 Tychy, Żwakowska 8/66.

3. Informacje o materiałach zasobu, których dotyczy licencja:

Lp. Nazwa materiału zasobu Identyfikator materiału zasobu – Data wykonania kopii – Określenie obszaru/obiektu, do którego odnosi się licencja.

1 mapa zasadnicza P:2477.2002.1 28/06/2016 dla dz. 4549/26.

2 mapa zasadnicza P.2477.2002.1 28/06/2016 kolejny egz. dla dz. 4549/26.

.

List licencja mapa kartogram kartodiagram różnorodne opracowanie kartograficzne.

4. Niniejsza licencja upoważnia licencjobiorcę, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorcę podmioty do wykorzystywania, wyszczególnionych w pkt 3 materiałów zasobu dla potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiałów zasobu w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów lub innych opracowań kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, zwane dalej „pochodnymi materiałów zasobu”, a także przetworzonych do postaci elektronicznej materiałów zasobu udostępnionych w postaci nieelektronicznej — z następującymi ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub ich pochodne, z wyłączeniem publikacji w sieci Internet — 10.

b) łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu A4 — 500.

c) sposób publikacji w sieci Internet — pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1

000 000 pikseli.

.

List licencja mapa kartogram kartodiagram różnorodne opracowanie kartograficzne.

5. Nie narusza licencji udostępnianie materiałów zasobu przez licencjobiorcę innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnień określonych w ust. 4.

.

pieczęć.

z up. Prezydenta Miasta

WYKONUJĄCEGO ZADANIA Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

.

pieczęć.

INSPEKTOR

Joanna Staer.

podpis

(podpis organu lub upoważnionej osoby ).

.

List licencja mapa kartogram kartodiagram różnorodne opracowanie kartograficzne POUCZENIE.

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r. poz.520 z późn. zm.) kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty, za udostępnienie tych materiałów.

.

List licencja mapa kartogram kartodiagram różnorodne opracowanie kartograficzne BIP.


Łam Pierwszoplanowy BIP muzeum .

Intencja stałej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b dla Muzeum .

Porozumienie w sprawie E-22b z KMP w Tychach .

Dotyczy opinii wydanej przez MZUiM w Tychach na temat stałego oznakowania E-22b przy ulicy Żwakowskiej .

Uzgodniony Regulamin Instytucji .

Zainaugurowanie postępowania wiodącego (usunięcie brzozy z działki 4549/26) .

ROZPORZĄDZENIE na wycinkę drzewa .

Herb muzeum PRAWO OCHRONNE NR 287521 .

Strona główna Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach .

Ulica Żwakowska w Tychach .

Konkurs heraldyczny

Kolekcja .

.

List licencja mapa kartogram kartodiagram różnorodne opracowanie kartograficzne – kategoria:


438. 518. 11 kwietnia 2020. Biuletyn Informacji Publicznej. Dyscyplina Prus 3. Kolumna główna. Stylistyka na potrzeby kroju pisma L. Treść kluczowa.

List licencja mapa kartogram kartodiagram różnorodne opracowanie kartograficzne Prus 3 (Nagody podkowa i kosa) polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.

Comments are closed.