List licencja mapa kartogram kartodiagram różnorodne opracowanie kartograficzne

7 listopada, 2020

List licencja mapa kartogram kartodiagram różnorodne opracowanie kartograficzne logo Muzeum DOMINIAK

List licencja mapa kartogram kartodiagram różnorodne opracowanie kartograficzne

List letnie spotkania w muzeum lato ze sztuką lipiec pogoda autor Henryk Jan Dominiak

LIST

List licencja mapa kartogram kartodiagram różnorodne opracowanie kartograficzne – strona dotyczy licencji mapy.

.

list KOLEKCJA

.

List licencja mapa kartogram kartodiagram różnorodne opracowanie kartograficzne.

Tychy dnia: 28/06/2016.

.

Licencja nr GWG-ODGiK.6642.1693.2016_2477_CL1.

.

1. Nazwa organu wydającego licencję:

Prezydent Miasta Tychy wykonujący zadania administracji rządowej.

2. Licencjobiorca:

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak 43-100 Tychy, Żwakowska 8/66.

3. Informacje o materiałach zasobu, których dotyczy licencja:

Lp. Nazwa materiału zasobu Identyfikator materiału zasobu – Data wykonania kopii – Określenie obszaru/obiektu, do którego odnosi się licencja.

1 mapa zasadnicza P:2477.2002.1 28/06/2016 dla dz. 4549/26.

2 mapa zasadnicza P.2477.2002.1 28/06/2016 kolejny egz. dla dz. 4549/26.

.

List licencja mapa kartogram kartodiagram różnorodne opracowanie kartograficzne.

4. Niniejsza licencja upoważnia licencjobiorcę, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorcę podmioty do wykorzystywania, wyszczególnionych w pkt 3 materiałów zasobu dla potrzeb własnych lub związanych z działalnością gospodarczą lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiałów zasobu w postaci: map, kartogramów, kartodiagramów lub innych opracowań kartograficznych, których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, zwane dalej „pochodnymi materiałów zasobu”, a także przetworzonych do postaci elektronicznej materiałów zasobu udostępnionych w postaci nieelektronicznej — z następującymi ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub ich pochodne, z wyłączeniem publikacji w sieci Internet — 10.

b) łączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu A4 — 500.

c) sposób publikacji w sieci Internet — pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1

000 000 pikseli.

.

List licencja mapa kartogram kartodiagram różnorodne opracowanie kartograficzne.

5. Nie narusza licencji udostępnianie materiałów zasobu przez licencjobiorcę innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnień określonych w ust. 4.

.

pieczęć.

z up. Prezydenta Miasta

WYKONUJĄCEGO ZADANIA Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

.

pieczęć.

INSPEKTOR

Joanna Staer.

podpis

(podpis organu lub upoważnionej osoby ).

.

List licencja mapa kartogram kartodiagram różnorodne opracowanie kartograficzne POUCZENIE.

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r. poz.520 z późn. zm.) kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty, za udostępnienie tych materiałów.

.

List licencja mapa kartogram kartodiagram różnorodne opracowanie kartograficzne BIP.


Łam Pierwszoplanowy BIP muzeum .

Intencja stałej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b dla Muzeum .

Porozumienie w sprawie E-22b z KMP w Tychach .

Dotyczy opinii wydanej przez MZUiM w Tychach na temat stałego oznakowania E-22b przy ulicy Żwakowskiej .

Uzgodniony Regulamin Instytucji .

Zainaugurowanie postępowania wiodącego (usunięcie brzozy z działki 4549/26) .

ROZPORZĄDZENIE na wycinkę drzewa .

Herb muzeum PRAWO OCHRONNE NR 287521 .

Strona główna Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach .

Ulica Żwakowska w Tychach .

Konkurs heraldyczny

Kolekcja .

.

List licencja mapa kartogram kartodiagram różnorodne opracowanie kartograficzne – kategoria:


438. 518. 11 kwietnia 2020. Biuletyn Informacji Publicznej. Dyscyplina Prus 3. Kolumna główna. Stylistyka na potrzeby kroju pisma L. Treść kluczowa.

List licencja mapa kartogram kartodiagram różnorodne opracowanie kartograficzne Prus 3 (Nagody podkowa i kosa) polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.

Comments are closed.

Content | Menu | Access panel
Accessibility