Dziedziny tematyczne w kierunku kreatywności osobnika cywilizowanego globu ziemskiego

21 listopada, 2020

Dziedziny tematyczne logo Muzeum DOMINIAK

Dziedziny tematyczne w kierunku kreatywności osobnika cywilizowanego globu ziemskiego

Dziedziny tematyczne dobra karma kultury doznania estetyczne dobra sztuka do salonu autor Henryk Jan Dominiak

Dziedziny tematyczne dom mody suknie wieczorowe moda damska styl dla kobiet ubrania damskie autor Henryk Jan Dominiak Dziedziny tematyczne grupowe odwiedziny szkoły przedszkola studenci znaczkowicze turyści zakłady pracy autor Henryk Jan Dominiak Dziedziny tematyczne grupy szkolne rodziny mundurowi kolekcjonerzy turystyka zorganizowana przedsiębiorstwa autor Henryk Jan Dominiak

Dziedziny tematyczne Muzeum zostały zarejestrowane w Regulaminie Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach

Muzeum Dominiak Certyfikat ISO 9001 PN-EN ISO 90012015-10 ISO 9001 2020 -1 Muzeum Dominiak CERTYFIKAT JAKOŚCI - Europejska Gwiazda Obiekt Historyczny EG 2020 -1 Muzeum Dominiak CERTYFIKAT JAKOŚCI – EUROPEJSKI LIDER JAKOŚCI- ELJ 2020 -1 Muzeum Dominiak - CERTYFIKAT EUROPEJSKA GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI - EGNJ 2020 -1 Muzeum Dominiak - CERTYFIKAT POLSKA GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI - PGNJ 2020 -1 Muzeum Dominiak CERTYFIKAT IBK – Przedsiębiorstwo Godne Zaufania -1 

Dziedziny tematyczne w kierunku kreatywności osobnika cywilizowanego globu ziemskiego w Muzeum sprecyzował jego Założyciel w dniu 22 października 2013 roku w porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim. Podstawą prawną zatwierdzenia regulaminu był art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987).

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą poniższe dziedziny tematyczne:


Dział Malarstwa, Rysunku i Grafiki.

Dział Rzeźby i Ceramiki.

Dział Falerystyki, Weksylologii, Heraldyki, Symboliki i Emblematyki.

Dział Broni Białej.

Reprezentatywną koordynację porządkującą Muzeum, w tym szczegółowy zakres procedur poszczególnych działów i komórek organizacyjnych uściśla wewnętrzna ordynacja logistyczna nadana przez Dyrektora w uzgodnieniu z Założycielem.

.

Zakres działania Muzeum:


Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów związanych z miniaturową sztuką artystów profesjonalnych z kraju i z zagranicy.

Muzeum gromadzi zbiory z zakresu sztuki, etnografii, miniaturowej sztuki profesjonalnej, falerystyki, weksylologii, heraldyki, symboliki, emblematyki, mundurów oraz broni białej.

Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów, w tym zabytki:malarstwo. rysunek. grafika. rzeźba. ceramika. medale. odznaczenia. odznaki. znaczki okolicznościowe. pinsy. naszywki. mundury. broń biała.

Muzeum realizuje zadania określone w § 5 ust. 1 regulaminu, w szczególności przez: gromadzenie zbiorów w regulaminowo określonym zakresie. Przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych. Urządzanie wystaw stałych, czasowych i wyjazdowych. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów. Konserwację zbiorów. Prowadzenie działalności edukacyjnej. Udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych. Organizowanie spotkań i zjazdów związanych z działalnością Muzeum. Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.

Ogólny nadzór nad muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Założyciel.

Założyciel odpowiada za całokształt działalności muzeum.

Siedzibą Muzeum jest miasto Tychy, adres: ul. Żwakowska 8/66, 43-100 Tychy, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

Muzeum używa pieczęci z napisem: „Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak ul. Żwakowska 8/66 43-100 Tychy”.

.

Dziedziny tematyczne w kierunku kreatywności osobnika cywilizowanego globu ziemskiego – kategoria:


359. 373. 7 kwietnia 2020. Cyrograf z winietą D. Kolumna główna. Opcja Półkozic. Treść kluczowa.

.

Dziedziny tematyczne w kierunku kreatywności osobnika cywilizowanego globu ziemskiego PÓŁKOZIC, Połukoza, Oślagłowa polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.

Comments are closed.

Content | Menu | Access panel
Accessibility