Konto z Lwem Direct w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

11 lipca, 2020

Konto z Lwem Direct w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna logo Muzeum DOMINIAK

Konto z Lwem Direct w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna – KONTO BANKOWE MUZEUM.

KONTO kronika dobrej zmiany koleżeńskie zachowanie konkurs fotograficzny kraj polska czy rzeczpospolita polska autor Henryk Jan Dominiak

Konto z Lwem Direct w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna – rachunek bankowy:

KONTO / Henryk Jan Dominiak założyciel Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach

Konto z Lwem Direct w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna / Henryk Jan Dominiak założyciel Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach DOMINIAK AH™

.

Od dnia 7 marca 2014 (piątek) Bank ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna zobowiązał się do prowadzenia bieżącego rachunku KONTO Z LWEM DIRECT w PLN (zwanego dalej „rachunkiem”) o numerze:

69 1050 1399 1000 0091 4446 0830 (nr rachunku w formacie NRB – płatność w kraju).

PL 69 1050 1399 1000 0091 4446 0830 (nr rachunku w formacie IBAN – płatność poza krajem).

Posiadaczem rachunku jest: Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach ze stałą siedzibą: ul. Żwakowska 8/66, 43-100 Tychy, Poland.

Osobą uprawnioną do jednoosobowego dysponowania rachunkiem w zakresie składania oświadczeń woli i dysponowania saldem jest Henryk Jan Dominiak czytaj więcej, założyciel i dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak.

Siedziba Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak – Tychy.

Konto z Lwem Direct w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna – KONTAKT:

• Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

• Kategoria: Dziedzictwo kulturowe.

• ul. Żwakowska 8/66.

• 43-100 Tychy.

• nazwa skrócona MMSPHJD.

• telefon VoIP 32/2181524.

• tel. komórkowy + 48 692875944.

• e-mail arhen-dominiak@hotmail.com .

• NIP 6461145679.

• REGON 243501544.

• województwo śląskie.

• kraj Rzeczpospolita Polska – Poland, Europe, World.

Konto z Lwem Direct w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna / DYREKCJA:

KONTO / DYREKTOR MUZEUM.

• Henryk Jan Dominiak.

• tel. VoIP 32/2181524.

• tel. komórkowy + 48 692875944.

• e-mail arhen-dominiak@hotmail.com .

Konto z Lwem Direct w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna / WIZYTA:

• GODZINY OTWARCIA.

sezon letni (01 maja – 30 września).

poniedziałek – piątek 10.00 – 19.00.

sezon zimowy (01 października – 30 kwietnia).

poniedziałek – piątek 10.00 – 18.00.

sobota – niedziela 10:00 – 18:00 po uzgodnieniu telefonicznym – tel. + 48 692875944 .

KONTO / DNI ZAMKNIĘCIA MUZEUM (2015):

Obiekt jest zamknięty dla zwiedzających w następujące dni świąteczne:

Nowy Rok (1 stycznia).

Trzech Króli.

Wielkanoc.

Boże Ciało.

Dzień Wszystkich Świętych (1 listopada).

Boże Narodzenie (24 – 26 grudnia).

POŁOŻENIE MUZEUM:

• SIEDZIBA:

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak to jedno z najmłodszych i najmniejszych zbiorów dzieł sztuki w Królestwie Ziemi. Lokum placówki zostało usytuowane w punkcie centralnym Tychów (okręg 18 os H, Ł – podział według Budżetu Partycypacyjnego) przy samochodowym szlaku turystycznym – między Jeziorem Paprocańskim i Hutą Paprocką a Sublami.

Stała galeria ekspozycyjna placówki przy ulicy Żwakowskiej 8/66 zajmuje 2 pomieszczenia (Sala Granitowa, Sala Szklana) o łącznej powierzchni 21,9 m², których ściany pokryte są dużymi taflami luster bez ram, w celu optycznego powiększenia małej powierzchni i nowoczesnego wyglądu.

KONTO / Obszarem działania muzeum jest RP i zagranica.

KONTO / Muzeum również organizuje wystawy czasowe artystów profesjonalnych oraz kolekcjonerów z Polski i zagranicy.

.

Prawo bankowe.

(tekst jednolity)

Konto z Lwem Direct w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna – Rozdział 1

Przepisy ogólne

Konto z Lwem Direct w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna – Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także oddziałów instytucji kredytowych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, postępowania naprawczego, likwidacji i upadłości banków.

Konto z Lwem Direct w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna – Art. 2. Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.

Konto z Lwem Direct w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna – Art. 3. Wyrazy „bank” lub „kasa” mogą być używane w nazwie oraz dla określenia działalności lub reklamy wyłącznie banku w rozumieniu art. 2, z tym że:

1) nie dotyczy to jednostek organizacyjnych używających wyrazów „bank” lub „kasa”, z których działalności jednoznacznie wynika, że jednostki te nie wykonują czynności bankowych.

2) wyraz „kasa” może być także używany w nazwie oraz do określenia działalności lub reklamy jednostki organizacyjnej, która na podstawie odrębnej ustawy gromadzi oszczędności oraz udziela pożyczek pieniężnych osobom fizycznym zrzeszonym w tej jednostce.

Konto z Lwem Direct w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna – Art. 4. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) bank krajowy – bank mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2) bank zagraniczny – bank mający siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.

3) międzynarodowa instytucja finansowa – instytucję finansową, której większość kapitału własnego należy do państw będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub banków centralnych takich państw.

4) karta płatnicza – kartę identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu – także do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu.

5) pieniądz elektroniczny – wartość pieniężną stanowiącą elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) jest przechowywana na informatycznych nośnikach danych.

b) jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość.

c) jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż wydający ją do dyspozycji.

d) na żądanie jest wymieniana przez wydawcę na środki pieniężne.

e) jest wyrażona w jednostkach pieniężnych.

6) (uchylony).

7) instytucja finansowa – podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie:

a) nabywania i zbywania udziałów lub akcji.

b) udzielania pożyczek ze środków własnych.

c) udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu.

d) świadczenia usług w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności.

e) świadczenia usług związanych z transferem środków pieniężnych.

f) emitowania instrumentów płatniczych i administrowania nimi.

g) udzielania gwarancji, poręczeń lub zaciągania innych zobowiązań nieujmowanych w bilansie.

h) obrotu na rachunek własny lub rachunek innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną:

– terminowymi operacjami finansowymi.

– instrumentami rynku pieniężnego.

– papierami wartościowymi.

i) uczestniczenia w emisji papierów wartościowych lub świadczenia usług związanych z taką emisją.

j) świadczenia usług w zakresie zarządzania aktywami.

k) świadczenia usług w zakresie doradztwa finansowego, w tym inwestycyjnego.

l) świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń na rynku pieniężnym.

8) podmiot dominujący:

a) podmiot dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) lub.

b) podmiot, który w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego może w inny sposób wywierać znaczący wpływ na inny podmiot.

9) podmiot zależny – podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest podmiotem dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego podmiotu zależnego uważa się również za podmioty zależne od pierwotnego podmiotu dominującego.

10) holding finansowy – grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest instytucja finansowa, która nie jest dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719,z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341), zwanej dalej „ustawą o nadzorze uzupełniającym”, a w skład grupy wchodzą wyłącznie lub w większości banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, przy czym przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucja kredytowa.

11) holding mieszany – grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest podmiot niebędący bankiem, instytucją kredytową, instytucją finansową ani dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym, a przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucja kredytowa.

11a) holding bankowy zagraniczny – grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest bank zagraniczny albo instytucja kredytowa, zaś przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy, bank zagraniczny, instytucja kredytowa lub instytucja finansowa.

11b) holding bankowy krajowy – grupę podmiotów:

a) w której pierwotnym podmiotem dominującym jest bank krajowy, lub

b) w skład której wchodzą: bank krajowy i podmioty blisko z nim powiązane.

11c) holding hybrydowy – grupę podmiotów, w której pierwotnym podmiotem dominującym jest instytucja finansowa niebędąca dominującym podmiotem nieregulowanym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym, a w skład grupy wchodzą w większości podmioty niebędące bankami krajowymi, bankami zagranicznymi, instytucjami kredytowymi ani instytucjami finansowymi, zaś przynajmniej jednym podmiotem zależnym jest bank krajowy.

12) przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych – podmiot, którego podstawowa działalność ma charakter pomocniczy w stosunku do podstawowej działalności jednego lub więcej banków, a w szczególności polega na zarządzaniu własnym lub powierzonym majątkiem lub świadczeniu usług w zakresie przetwarzania danych.

13) właściwe władze nadzorcze – władze uprawnione na mocy obowiązujących przepisów do sprawowania nadzoru nad podmiotami działającymi na rynku finansowym.

14) znaczący wpływ – zdolność do udziału w podejmowaniu decyzji w zakresie wyznaczania kierunków polityki finansowej i operacyjnej, w tym również dotyczącej podziału zysku lub pokrycia straty bilansowej innego podmiotu.

15) bliskie powiązania:

a) posiadanie przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 % kapitału innego podmiotu lub prawa do wykonywania co najmniej 20 % głosów w organach innego podmiotu lub

b) pozostawanie z innym podmiotem w związku gospodarczym, opartym na stałej współpracy, w szczególności wynikającej z zawartej umowy lub umów, który w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego może mieć istotny wpływ na pogorszenie się sytuacji finansowej jednego z podmiotów.

16) podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie – co najmniej dwa podmioty, z których przynajmniej jeden bezpośrednio lub pośrednio wywiera znaczący wpływ na pozostałe lub które stanowią dla banku jedno ryzyko gospodarcze ze względu na to, że kondycja finansowa jednego z nich może mieć wpływ na spłatę zobowiązań przez pozostałe.

16a) przedsiębiorca – przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).

16b) przedsiębiorca zagraniczny – przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy wymienionej w pkt 16a.

17) instytucja kredytowa – podmiot mający swoją siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, zwanych dalej „państwami członkowskimi”, prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu
pieniądza elektronicznego.

18) oddział instytucji kredytowej – jednostkę organizacyjną instytucji kredytowej wykonującą w jej imieniu i na jej rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z zezwolenia udzielonego tej instytucji kredytowej, przy czym wszystkie jednostki organizacyjne danej instytucji kredytowej odpowiadające powyższym cechom, utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za jeden oddział.

19) oddział banku krajowego za granicą- jednostkę organizacyjną banku krajowego wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z zezwolenia udzielonego bankowi krajowemu, przy czym wszystkie jednostki organizacyjne danego banku krajowego odpowiadające powyższym cechom, utworzone na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, uważa się za jeden oddział.

20) oddział banku zagranicznego – jednostkę organizacyjną banku zagranicznego wykonującą w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z zezwolenia udzielonego temu bankowi, przy czym wszystkie jednostki organizacyjne danego banku zagranicznego odpowiadające powyższym cechom, utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za jeden oddział.

21) działalność transgraniczna – wykonywanie przez instytucję kredytową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przez bank krajowy na terytorium państwa goszczącego wszystkich lub niektórych czynności w zakresie wynikającym z udzielonego zezwolenia,bez uczestnictwa oddziału tej instytucji lub banku.

22) państwo macierzyste – państwo członkowskie, w którym dana instytucja kredytowa uzyskała zezwolenie na wykonywanie działalności i na terenie którego ma swoją siedzibę.

23) państwo goszczące – państwo członkowskie, na terytorium którego bank krajowy wykonuje lub zamierza wykonywać działalność.

24) instytucja pośrednicząca – bank lub inną instytucję uczestniczącą w wykonywaniu przelewów transgranicznych, niebędącą bankiem zleceniodawcy ani bankiem beneficjenta.

25) towarzystwo funduszy inwestycyjnych – towarzystwo funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546).

26) fundusz sekurytyzacyjny – fundusz sekurytyzacyjny w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

27) umowa o subpartycypację – umowę, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

28) instytucja dominująca w państwie członkowskim – instytucję kredytową lub bank krajowy, w stosunku do których podmiotem zależnym lub blisko powiązanym w rozumieniu pkt 15 lit. a jest instytucja kredytowa, instytucja finansowa lub bank krajowy, oraz które nie są podmiotami zależnymi w stosunku do instytucji kredytowej działającej na podstawie zezwolenia udzielonego w tym samym państwie lub instytucji finansowej z siedzibą na terytorium tego samego państwa, lub banku krajowego.

29) podmiot dominujący w holdingu finansowym w państwie członkowskim – podmiot dominujący w holdingu finansowym lub hybrydowym, który nie jest podmiotem zależnym w stosunku do instytucji kredytowej działającej na podstawie zezwolenia udzielonego w tym samym państwie lub w stosunku do instytucji finansowej z siedzibą na terytorium tego samego państwa, lub nie jest podmiotem zależnym w stosunku do banku krajowego, jeżeli podmiot ten ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj dalej.

.

Konto z Lwem Direct w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna – kategoria: 2387. 2004. 15 kwietnia 2005. 16 kwietnia 2020. 2 lipca 2004. 29 lipca 2005. 29 sierpnia 1997. 7 marca 2014. Biuletyn Informacji Publicznej. Dane teleadresowe. Dyscyplina Prus 3. Historia w piątek. Kolumna główna. MMXIV rok 2014. Treść kluczowa.

.

Konto z Lwem Direct w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Prus 3 (Nagody podkowa i kosa) polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.

.


One Response to Konto z Lwem Direct w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

 1. admin says:

  KONTO / Ciekawostki:

  PRAWO BANKOWE:

  Dz.U.02.72.665

  2002.08.16 zm. przen. Dz.U.2001.130.1450 art. 55

  2002.09.09 zm. Dz.U.2002.126.1070 art. 5

  2002.09.24 zm. Dz.U.2002.144.1208 art. 1

  2002.10.01 zm. Dz.U.2002.141.1178 art. 49

  2003.01.01 zm. przen. Dz.U.2001.111.1195 art. 1

  zm. Dz.U.2002.169.1387 art. 14

  zm. Dz.U.2002.241.2074 art. 8 2003.04.24

  zm. Dz.U.2003.60.535 art. 531

  2003.04.26 zm. Dz.U.2003.50.424 art. 44

  2003.06.01 zm. Dz.U.2003.65.594 art. 15

  2003.10.01 zm. Dz.U.2003.60.535 art. 531

  2003.10.12 zm. Dz.U.2002.169.1385 art. 74

  2003.12.31 zm. przen. Dz.U.2000.116.1216 art. 45

  2004.01.01 zm. Dz.U.2002.153.1271 art. 54

  zm. Dz.U.2003.228.2260 art. 2 2004.01.15

  zm. Dz.U.2003.229.2276 art. 4

  2004.05.01 zm. przen. Dz.U.2001.111.1195 art. 1

  zm. Dz.U.2004.64.594 art. 3

  zm. Dz.U.2004.68.623 art. 19

  zm. Dz.U.2004.91.870 art. 1

  zm. Dz.U.2004.96.959 art. 30 2004.07.01

  zm. Dz.U.2004.121.1264 art. 9

  zm. Dz.U.2004.146.1546 art. 312 2004.08.21

  zm. Dz.U.2004.173.1808 art. 26

  2005.01.01 zm. Dz.U.2004.91.870 art. 1

  2005.06.13 zm. Dz.U.2005.83.719 art. 66

  2005.06.16 zm. Dz.U.2005.85.727 art. 3

  2005.10.24 zm. Dz.U.2005.183.1538 art. 198

  2006.03.02 zm. Dz.U.2005.167.1398 art. 141

  2006.07.24 zm. Dz.U.2006.104.708 art. 177

  2006.09.19 zm. Dz.U.2006.157.1119 art. 33

  2006.10.19 zm. Dz.U.2006.190.1401 art. 1

  2007.01.12 zm. Dz.U.2006.245.1775 art. 5

  2007.04.01 zm. Dz.U.2007.42.272 art. 1

  2007.12.28 zm. Dz.U.2007.112.769 art. 5

  2008.01.01 zm. Dz.U.2006.157.1119 art. 33

  2008.10.08 zm. Dz.U.2008.171.1056 art. 12

  2008.11.12 zm. Dz.U.2008.192.1179 art. 1

  2008.12.13 zm. Dz.U.2008.209.1315 art. 4

  2009.01.13 zm. Dz.U.2008.231.1546 art. 2

  2009.03.07 zm. Dz.U.2009.18.97 art. 20

  2009.03.24 zm. Dz.U.2008.171.1056 art. 12

  2009.05.15 zm. Dz.U.2009.65.545 art. 7

  2009.06.18 zm. Dz.U.2009.42.341 art. 6

  2009.08.28 zm. Dz.U.2009.127.1045 art. 2

  2009.09.01 zm. Dz.U.2009.71.609 art. 2

  2009.09.19 zm. Dz.U.2009.144.1176 art. 2

  2009.10.21 zm. Dz.U.2009.165.1316 art. 8

  2009.10.22 zm. Dz.U.2009.166.1317 art. 11

  2009.10.31 zm. Dz.U.2009.168.1323 art. 204

  USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Content | Menu | Access panel
Accessibility