Klauzula informacyjna RODO


Klauzula informacyjna RODO dla wyjaśnienia dotyczy przede wszystkim przetwarzania danych osobowych. Reasumując niewątpliwie jest to podstawowy obowiązek prawny ciążący w rezultacie na administratorze. Z pewnością wiąże się z przetwarzaniem w związku z Ustawą z dnia 2005-02-17 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących bezsprzecznie zadania publiczne.


Klauzula informacyjna RODO

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach tytułem realizacji zadań publicznych i udostępniania informacji publicznych oświadcza. Wymagane przez polskie prawo, umocowane prawnie niniejsze zobowiązania są w rzeczy samej następująco realizowane:

 1. GIODO: zgłoszenie zbioru oczywiście na podstawie art. 40 ustawy z dnia 1997-08-29 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. GIODO: raport o zbiorze, w którym bez wątpienia będą przetwarzane dane określone w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 1997-08-29 o ochronie istotnie danych osobowych.
 3. Stosownie do Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 2001-09-06.
 4. Według art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016-04-27. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 5. Na mocy uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), bez wątpienia zwanego dalej „RODO”.

Data publikacji karty internetowej: 2015-12-17. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-08.


Zgodność ustawowa z RODO

Status pod względem zgodności z ustawą: Niniejszy formularz cybernetyczny z obwieszczonymi komunikatami traktuje przede wszystkim o rzeczywistości prawnej. Jednocześnie niewątpliwie o zasadach funkcjonowania analizowanego podmiotu publicznego. Przekaz w sumie jest w rezultacie zgodny z ustawą z dnia 2019-04-04. Chodzi istotnie o dostępność cyfrową stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Reasumując, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy co następuje. Nasza przedstawiona niżej aktywność bez wątpienia w tej sprawie jest wystarczająco klarowna.


Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych bezsprzecznie jest Henryk Jan Dominiak – Założyciel i dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. Jego siedziba oczywiście jest przy ulicy Żwakowskiej 8/66 w Tychach.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach
 2. Administrator danych osobowych Henryk Jan Dominiak
 3. a). e-mail arhen-dominiak@hotmail.com.
 4. b). telefon 692 875 944.

Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Nr ref. WWW 156990714 – serwis internetowy, na którym się w rezultacie obecnie Państwo znajdujecie: Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.
 2. Nr ref. WWW 158160714 – Monitoring wizyjny w oknach i nad drzwiami Muzeum – ze względu na obowiązek ustawowy – ustawa z dnia 1996-11-21 o muzeach (Dz. u. z 2012 r. poz. 987), ustawy z dnia 2003-07-23. Niewątpliwie chodzi o ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn, zm.). W wyniku zgody pisemnej większości Właścicieli Budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Żwakowska 8-10-12 i Kopernika 10-12.
 3. Nr ref. WWW 158320714 – Księga Pamiątkowa oczywiście Muzeum.
 4. Nr ref. WWW 159260714 – Godne uwagi nagrania filmowe umieszczone na YouTube PL – istotnie promujące Muzeum o zmiennych tytułach.
 5. Organizowanie pomocy osobom dla wyjaśnienia niepełnosprawnym.
 6. a). Nr ref. WWW 350315 – Pomagamy Dominikowi Marciniak.
 7. b). Nr ref. WWW 2200615 – Imperium miniatur pomaga Agacie Siluk w rezultacie z Woskrzenic Małych.
 8. Organizowanie stałych wystaw w pomieszczeniu Muzeum.
 9. Organizowania gościnnych wystaw – bezsprzecznie, godne uwagi:
 10. a). przede wszystkim – 43-100 Tychy, Żwakowska 8/66.
 11. b). podobnie do – 43-100 Tychy, Działka 4549/26 – niedaleko wnętrza Muzeum.
 12. Organizowanie gościnnych wystaw przede wszystkim w kraju i z pewnością za granicą.
 13. Ważnym aspektem jest organizowanie wydaje się interesujących konkursów:
 14. a). Dla dzieci (imię i nazwisko dziecka i jego prawnego opiekuna oraz adresu stałego meldunku ale i innych danych wymaganych przez przepisy podatkowe choć niezbędnych do przeprowadzenia konkursu).
 15. b). Dla wystawców bezsprzecznie pełnoletnich (imię i nazwisko oraz adresu stałego meldunku i innych danych ze względu na wymagania przez przepisy podatkowe niezbędnych do przeprowadzenia konkursu).
 16. Wykonywanie oczywiście innych zadań podmiotu publicznego.
 17. Realizacja zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego.
 18. Promesa bezpieczeństwa w związku z przetwarzaniem informacji.
 19. W celu archiwalnym i w rezultacie niewątpliwie statystycznym.
 20. [ alternatywny cel ].

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych, niewątpliwie przysługuje Pani/Panu/Dziecku prawo do:

 1. wglądu do treści danych, z pewnością na zasadach określonych w art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że rozpowszechniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych i ani naruszać tajemnic prawnie chronionych.
 2. sprostowania danych, z punktu widzenia określonego w art. 16 RODO.
 3. usunięcia danych, bez wątpienia na zasadach określonych w art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody i gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, bezspornie dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji.
 4. ograniczenia przetwarzania danych, w rezultacie zasada określonych w art. 18 RODO – jeżeli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość przetwarzanych danych osobowych i uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie.
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych szczegółów życiorysu, bezsprzecznie na zasadach określonych w art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 6. [ alternatywny cel ].

Wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych:

 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka personali odbywa się na podstawie zgody, godnym uwagi jest fakt, że przysługuje Pani/Panu/Dziecku prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie. Dla wyjaśnienia – choć jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania materiałów osobowych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. [ alternatywny cel ].

Przysługujące Pani/Panu/Dziecku prawo do wniesienia skargi:

 1. Przysługuje Pani/Panu/Dziecku prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W rezultacie zajmujący się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana/Dziecka zwykłego pobytu i oczywiście miejsca pracy lub strefie popełnienia domniemanego naruszenia.
 2. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
 3. ul. Stawki 2
 4. 00-193 Warszawa.
 5. Link do strony internetowej w związku z tym szczegółowe informacje kontaktowe do UODO dostępne są tutaj.
 6. [ alternatywny cel ]

Przekazanie danych osobowych przez Administratora:

 1. Na podstawie obowiązującego prawa, bez wątpienia Administrator przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do ich uzyskania. Wiarygodnie są nimi niżej wymieni.
 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu.
 3. Służba Kontrwywiadu Wojskowego i w związku z tym również Służba Wywiadu Wojskowego.
 4. Tym organem jest definitywnie Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 5. Wymóg takiego organu spełnia bez wątpliwości Policja, Straż Graniczna i bezsprzecznie Wywiad skarbowy.
 6. Takim organem jest zdecydowanie Żandarmeria Wojskowa.
 7. Biuro Ochrony Rządu.
 8. Organy niezbicie celne.
 9. W grono to wpisują się bez wątpliwości Ubezpieczyciele.
 10. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, niepodważalnie Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i Rzecznik Ubezpieczonych.
 11. Ubezpieczony, niewątpliwie Uposażony, oczywiście Uprawniony z umowy ubezpieczenia i Poszkodowany.
 12. Bez wątpienia organy ewidencji wojskowej
 13. Organy i najwyraźniej instytucje uprawnione do zlecenia przeprowadzenia badania lekarskiego.
 14. [ alternatywny cel ].

Ciąg dalszy wskazania organów, którym Administrator przekazuje dane osobowe:

 1. Jest nim z pewnością minister właściwy do spraw zdrowia podobnie Narodowy Fundusz Zdrowia.
 2. Należą do nich przede wszystkim organy kontroli państwowej.
 3. Do tych wpisane są bezsprzecznie organy państwa prowadzące postępowania.
 4. Wśród nich jeszcze bardziej sądy i organy prowadzące postępowania administracyjne.
 5. W tej grupie na miano godne uwagi zasługują kuratorzy.
 6. W wykazie mieszczą się podobnie do kuratorów – komornicy.
 7. Każdy.
 8. Organy uprawnione do wglądu do rejestru niedostępnego powszechnie.
 9. Organy wymienione w art. 19.
 10. Organy wymienione w art. 6 ust. 1.
 11. Podmioty uprawnione na podstawie art. 14 ust. 4.
 12. Podmioty wymienione w art. 44h ust. 1.
 13. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podmioty wskazane w art. 105 ust. 1.
 14. Parlamentarzyści.
 15. [ alternatywny cel ].

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora:

 1. Godnym uwagi jest fakt, że Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obligatoryjnych przepisów. W rezultacie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji.
 2. [ alternatywny cel ].

Ograniczenie stosowania rozporządzenia*

 1. Bez wątpienia i zgodnie z art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 1983-07-14 o narodowym Zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie niniejsze.
 2. a). art. 15 ust. 1 i 3 – niewątpliwie prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – do zakresu, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.
 3. b). art. 16 – bez wątpienia prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą. Bezsprzecznie pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne.
 4. c). art. 18 ust. 1 lit. a i b – z pewnością prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach. Podsumowując – także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016-04-27 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ale i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 6. [ alternatywny cel ].

Ciąg dalszy Ograniczenia stosowania rozporządzenia*

 1. ** Reasumując modyfikacje do ustawy zostały wprowadzone przede wszystkim z uwagi na ustawę z dnia 2019-02-21. Tyczyła ona zmian niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016-04-27. Przepisy wprowadzono w wyniku ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem faktów personalnych. Również podobnie do swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. 2019 r. poz. 730).
 2. [ alternatywny cel ].

Ewidencję dokumentów Klauzula informacyjna RODO stwarza istotnie Administrator danych osobowych: Henryk Jan Dominiak od dnia: 2015-12-17 (nowa domena). W związku z tym zestawienie aktów dopełniane jest w oparciu o realizację ustawowych zadań. Dzieje się to na zasadzie uzyskanego oszacowania i posiadanej wiedzę przez Administratora, w dodatku bez wątpienia źródeł wytycznych. Dla wyjaśnienia – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) i przepisach o narodowym Zasobie archiwalnym. Osobom fizycznym dającym do dyspozycji swoje lub dziecka dane personalne przysługuje w rezultacie wgląd do treści swoich lub dziecka danych osobowych ale i ich poprawiania. Podanie zbioru niewątpliwie wiadomości osobowych jest dobrowolne, chyba że rozdział prawa stanowi inaczej.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku rozporządzania istotnie węzłowym sprawozdaniem w sprawie dotyczącej bez wątpienia treści BIP1 prosimy o kontakt. Osobą kontaktową bezsprzecznie jest Henryk Jan Dominiak, arhen-dominiak@hotmail.com. Nawiązywać kontakt można dzwoniąc na numer telefonu 692 875 944. Dokładnie tak samo należy składać wnioski o przekazanie informacji nieosiągalnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zgodnie z obowiązującą Deklaracją Dostępności oczywiście każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej przede wszystkim naszej strony internetowej. W rezultacie dotyczy to aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Podczas gdy wskazana wyżej procedura zostanie wyczerpana można także złożyć wniosek podobnie do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich


Aplikacje mobilne karty Klauzula informacyjna RODO

 1. [ Brak dla karty Klauzula informacyjna RODO. ]

LINKI

 1. DZIAŁ MALARSTWA RYSUNKU GRAFIKI
 2. ZESTAW NAZBIERANEGO MALARSTWA
 3. DZIAŁ RZEŹBY CERAMIKI
 4. RZEŹBA REZULTAT ZAAKCENTOWANY TRÓJWYMIAROWOŚCIĄ
 5. DZIAŁ FALERYSTYKI WEKSYLOLOGII HERALDYKI SYMBOLIKI EMBLEMATYKI
 6. DZIAŁ BRONI BIAŁEJ
 7. [ Brak dla karty Klauzula informacyjna RODO. ]

Linki zewnętrzne dla Klauzula informacyjna RODO

 1. BIP gov pl.
 2. BIP MKDNiS gov pl.
 3. Dziennik Ustaw
 4. Monitor Polski
 5. CEIDG
 6. galeria w przestrzeni miejskiej: ZIELONE TYCHY KULTURA

Klauzula informacyjna RODO Prus 3 (Nagody podkowa i kosa) polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 „Prus 3 (Nagody podkowa i kosa)” polski herb bez wątpienia szlachecki autor Henryk Jan Dominiak, 2019-09-27. Wytworu krajowego identyfikator salonowy. Występował w kilku odmianach, główne z nich to niewątpliwie: Półtora Krzyża (Prus I), Wilczekosy (Prus II) i tu prezentowany godny uwagi Nagody (Prus III, podkowa i kosa). Ród Prus znany oczywiście od XIII w., pochodził z Prus, skąd istotnie rozprzestrzenił się w całej Rzeczypospolitej, gł. prawdopodobnie w Małopolsce. Najstarsza pieczęć bezsprzecznie pochodzi z 1456-??-??. K. Niesiecki notuje 133 rodziny dziadowizny Prus, m.in. Głowackich, Jeżewskich, Trembeckich (Półtora Krzyża), Baworowskich, Jezierskich, Nakwaskich, Olszewskich (Wilczekosy), Dłużniewskich i Jabłonowskich, Kornickich, Mińskich, Opackich z pewnością Rudzińskich (Nagody).