Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) – serwis Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

Klauzula informacyjna RODO cropped-logo-Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-DOMINIAK-AH.png

Linki:

    1. DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
    2. BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
    3. KLAUZULA RODO
    4. KARTA DUŻEJ RODZINY KDR

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach tytułem umocowanych prawnie zobowiązań informuje Państwa, że w sprawie przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze cyfrowego obszaru strony internetowej Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach będzie gromadziło dane procedurą niżej wymienioną.

Data publikacji karty internetowej: 2005-03-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-19.

Klauzula RODO

Klauzula adaptacji adnotacji osobistych udostępnionych metodą elektroniczną.

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Założyciel i Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach, mający siedzibę w Tychach (43-100) przy ul. Żwakowskiej 8/66, odpowiadający za zapewnienie funkcjonowania serwisu http://muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu/wp/

.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Założyciel i Dyrektor Muzeum – można skontaktować się:

 • pocztą elektroniczną pod adresem arhen-dominiak@hotmail.com ,
 • pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Założyciel i Dyrektor Muzeum – wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem może Pan/Pani kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem arhen-dominiak@hotmail.com .

.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • realizacji wybranych usług cyfrowych dostępnych w serwisie http://muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu/wp/;
 • prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w związku z funkcjonowaniem serwisu http://muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu/wp/, jeśli Pan/Pani zainicjuje taką komunikację;
 • umożliwienia Panu/Pani dostępu do Pani/Pana danych osobowych umieszczonych na kartach serwisu http://muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu/wp/ .

.

Podstawy prawne przetwarzania danych w celach określonych powyżej:

 • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – art. 20a, art. 20aa, art. 20ab, art. 20ac.

.

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH, ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Pani/Pana dane osobowe są przekazywane do Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach (43-100) przy ul. Żwakowskiej 8/66 jako podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju serwisu http://muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu/wp/.

Z Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach możesz się skontaktować:

 • listownie na adres: ul. Żwakowskiej 8/66, 43-100 Tychy;
 • przez e-mail: arhen-dominiak@hotmail.com ;
 • telefonicznie: +48 692 875 944.

.

Użytkownik serwisu http://muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu/wp/ przez swoje działanie ma również możliwość przekazania swoich danych innym podmiotom, w szczególności poprzez wykorzystanie e-mail: arhen-dominiak@hotmail.com .

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez taki okres, który wymagany jest w związku z kartami http://muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu/wp/, z których Pani/Pan korzysta. Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji.

.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Należy się Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a w ramach komunikacji e-mail prowadzonej z Panią/Panem także prawo żądania ich sprostowania. Jest to możliwe po uwierzytelnieniu się na założonym przez siebie koncie, w sposób ustalony przez użytkownika tego konta.

.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa.

Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę cyfrową udostępnioną w serwisie http://muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu/wp/ lub umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji z Panią/Panem. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.

.

Klauzula informacyjna RODO adnotacji osobistych udostępnionych metodą elektroniczną – kategoria:


Klauzula informacyjna RODO Prus 3 (Nagody podkowa i kosa) polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.