OC UBEZPIECZENIE

Grudzień 8, 2017

OC UBEZPIECZENIE

MUZEUM MINIATUROWEJ SZTUKI PROFESJONALNEJ HENRYK JAN DOMINIAK TYCHACH ULICA ŻWAKOWSKA 8/66

OC UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MMSPHJD

OC UBEZPIECZENIE, adresy ubezpieczonych lokalizacji: 1. 43-100 TYCHY, ŻWAKOWSKA 8/66, 2. 43-100 TYCHY, DZIAŁKA 4549/26.

OC UBEZPIECZENIE logo Muzeum DOMINIAKOC UBEZPIECZENIE BIP Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach

OC UBEZPIECZENIE.

W celu uzyskania pomocy lub zgłoszenia szkody – DZWOŃ !! CENTRUM ALARMOWE WARTY 0 801 308 308 z tel. stacjonarnego z ter. RP +48 502 308 308.

ORYGINAŁ 

WRT v. 2.2.6.8.

.

OC UBEZPIECZENIE / OC WNIOSEK – POLISA NR : 908557196857.

WARTA EKSTRABIZNES PLUS. 

KATH00185017 

TR_ZSI 

NOWA. 

Na podstawie wniosku z dnia 2017-07- 04 stanowiącego integralną część niniejszej polisy, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA EKSTRABIZNES PLUS obowiązujące od dnia 02 lutego 2016 r.

.

OC UBEZPIECZENIE / UBEZPIECZAJĄCY, UBEZPIECZONY: : 

Nazwisko, imię/Nazwa : MUZEUM MINIATUROWEJ SZTUKI PROFESJONALNEJ HENRYK JAN DOMINIAK.

Adres / siedziba : 43-100 TYCHY, ŻWAKOWSKA 8/66

REGON : 243501544. 

Okres ubezpieczenia od dnia : 2017-07- 05 do dnia : 2018-07- 04. 

DZIAŁALNOŚĆ WYKONYWANA PRZEZ UBEZPIECZONEGO I PRZYJĘTA DO UBEZPIECZENIA WRAZ Z PKD 

91.02 Działalność muzeów. 

MIEJSCE UBEZPIECZENIA (adresy ubezpieczonych lokalizacji) 

1. 43-100 TYCHY, ŻWAKOWSKA 8/66 

2. 43-100 TYCHY, DZIAŁKA 4549/26.

OC UBEZPIECZENIE / UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. 

Wysokość przychodów Ubezpieczonego za ostatni rok obrotowy (w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność przewidywana wysokość przychodów w bieżącym roku obrotowym) 

do 50 tys zł 

Symbol 

13/L7

Zaktes ubezpieczenia. 

Wariant I.

OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia z wyłączeniem odpowiedzialności za produkt i szkody powstałe po wykonaniu usługi 

100.000,00. 

Składka za ubezpieczenie OC : 336,00. 

Wariant I : W ramach wybranego wariantu OC zakres ubezpieczenia obejmuje: OC za szkody powstałe w związku z posiadaniem mienia i prowadzeniem działalności gospodarczej w tym: OC za podwykonawców, OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, organizacją imprezy okolicznościowej, rażącym niedbalstwem, w związku z cofnięciem się cieczy w systemach
wodno – kanalizacyjnych, OC za szkody w mieniu otaczającym powstałe wskutek czynności za i wyładunkowych.

OC UBEZPIECZENIE / Franszyzy redukcyjne : z zastrzeżeniem POSTANOWIEŃ DODATKOWYCH i DODATKOWYCH INFORMACJI. 

Łączna składka do zapłacenia z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia : 336,00
Słownie : trzysta trzydzieści sześć 00/100 zł 

Składka płatna: 

JEDNORAZOWO. 

Termin plainości 1.12017-07- 04 

Kwota 336,00 

Forma płatności : GOTÓWKA

SKŁADKĘ ZAINKASOWANO.

.

OC UBEZPIECZENIE / OŚWIADCZENIE DO OCENY RYZYKA:

Wartość mienia we wszystkich lokalizacjach nie przekracza 15 mln zł

Data rozpoczęcia działalności : 2013-04- 01.

OC UBEZPIECZENIE / POSTANOWIENIA DODATKOWE :

1. Odmiennie niż stanowią zapisy OWU, potwierdza się wykupienie w umowie ubezpieczenia franszyz redukcyjnych.

2. Powyższe nie ma zastosowania w odniesieniu do klauzul 11, 14, 15, 17, E – ust.3, G, J, K, L oraz par. 27 ust. 3 OWU.

3. Dla pozycji wymienionych w pkt. 2 franszyzę określoną w OWU obniża się o 50%.

WNIOSEK – POLISA NR : 908557196857 

1/2

.

BIP1 / ARTYKUŁY.


BIP PODSTAWOWY .

 Projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b dla Muzeum . 

 Porozumienie w sprawie E-22b z KMP w Tychach .

 Dotyczy opinii wydanej przez MZUiM w Tychach na temat stałego oznakowania E-22b przy ulicy Żwakowskiej .

 Uzgodnienie Regulamin z Ministrem MKiDN – utworzone 4 działy muzeum: 

 Dział: MalarstwaRysunku i Grafiki . 

 Dział: Rzeźby i Ceramiki .

 Dział Falerystyki, Weksylologii, Heraldyki, Symboliki i Emblematyki.

 Dział Broni Białej.

• Numer identyfikacyjny REGON .

• Wszczęcie postępowania administracyjnego (usunięcie brzozy z działki 4549/26) .

• DECYZJA na wycinkę drzewa .

 Znak muzeum PRAWO OCHRONNE NR 287521 .

KATEGORIA.


Muzeum sztuki nowoczesnej w Tychach . 

Galerie sztuki współczesnej .

Wystawy i imprezy w przestrzeni miasta i kraju .

INFORMACJA.


Kontakt na FB .

Bazy ngo.

BIP gov pl.

BIP MKiDN gov pl

Ulica Żwakowska w Tychach .

Comments are closed.